Vitajte na stránkach Inštitútu hospodárskej politiky, n.o.  
 
Nový projekt IHP: "Informovanosť a participácia občanov v oblasti verejných financií na úrovni územnej samosprávy"
 
 

projekt IHP
 
Od 1. apríla 2019 začal Inštitút hospodárskej politiky, n.o. (IHP) uskutočňovať projekt s názvom „Informovanosť a participácia občanov v oblasti verejných financií na úrovni územnej samosprávy“ Je to projekt, ktorého ciele môže IHP napĺňať vďaka finančnej podpore prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.
Cieľom projektu je zlepšiť metodický základ pre tvorbu a napĺňanie rozpočtu s účasťou občanov a zlepšiť úroveň informovania občanov o používaní verejných zdrojov z rozpočtov územných samospráv. Snahou projektového tímu IHP je pomôcť 18 subjektom územnej samosprávy, z toho trom vyšším územným celkom v implementácii metód rozpočtového procesu, ktoré sú dnes v krajinách EÚ a OECD veľmi aktuálne. Spoločným menovateľom týchto trendov je zvýšenie informovanosti občanov o celom kolobehu tvorby rozpočtu a jeho využívania a tiež rozvíjanie participácie občanov pri jeho tvorbe
 IHP sa oblasti transparentnosti a participácie v rozpočtovom procese zaoberá v súčasnosti aj na celonárodnej úrovni, pretože sa stalo lokálnym partnerom pre medzinárodnú organizáciu International Budget Partnership so sídlom vo Washingtone. Táto organizácia spolupracuje so 117 krajinami sveta za účelom hodnotenia miery transparentnosti rozpočtu a participácie na jeho tvorbe občanmi daného štátu a na základe tohto hodnotenia navrhne konkrétne odporúčania pre skvalitnenie tejto sféry.
V podmienkach subjektov územnej samosprávy, ktoré budú zapojené do projektu IHP sa projektový tím zameria na štyri kľúčové okruhy:

  1. Posilnenie funkcie programového rozpočtovania
  2. Ďalšie skvalitnenie a rozšírenie participácie občanov na tvorbe rozpočtu
  3. Zvýšenie participácie občanov pri tvorbe strategických dokumentov kraja ako základu pre identifikáciu rozpočtových priorít
  4. Zvýšenie vzdelanostnej úrovne občanov v oblasti verejných financií

Všetky tieto komponenty procesu rozpočtu budú analyzované a s cieľom navrhovať riešenia, ktoré tiež posilnia oblasť SMART cities a SMART regions najmä v oblasti stanovenia cieľov a ukazovateľov jednotlivých výdavkových politík územnej samosprávy.
V prípade prvej aktivity pôjde o zanalyzovanie súčasnej úrovne programového rozpočtovania v podmienkach subjektov územnej samosprávy a na jeho základe dôjde k navrhnutiu ďalších opatrení pre ešte prehľadnejšie rozpočtovanie podľa jednotlivých programov a intenzívnejšie premietnutie strategických rozhodnutí do strednodobého rozpočtového rámca, ktorý časovo postihne nasledujúce 3 roky, teda obdobie rokov 2019 – 2021.
V druhej oblasti, ktorá sa týka samotnej participácie občanov na tvorbe rozpočtu sa projekt zameria na identifikáciu oblastí a navrhne techniky zintenzívnenia zainteresovanosti obyvateľov skúmaných obcí, miest a vyšších územných celkov.
Tretia oblasť je prirodzeným pokračovaním druhej oblasti a zameria sa na prehĺbenie participácie obyvateľov subjektov územnej samosprávy na tvorbe jeho strategických dokumentov, ktoré bude možné pretaviť do jednotlivých rozpočtových programov.
Všetky tieto aktivity, najmä činnosti v oblasti participácie občanov na tvorbe rozpočtu a stratégii obcí, miest a krajov bude možné zabezpečiť efektívne len vtedy, keď sa zvýši vzdelanostná úroveň obyvateľov v oblasti finančnej gramotnosti práve v sfére verejných financií. Koncepcia vzdelávania pracovníkov územnej samosprávy a následne samotných občanov je preto integrálnou súčasťou projektu.

Uvedené kľúčové oblasti projektu budú analyzované a s cieľom navrhovať riešenia, ktoré tiež posilnia oblasť SMART cities a SMART regions najmä v oblasti stanovenia cieľov a ukazovateľov jednotlivých výdavkových politík územnej samosprávy.
Jedným z veľmi dôležitých výstupov projektu bude spracovanie rozpočtu na nasledujúce obdobie do podoby, ktorá je pre občanov zrozumiteľná a budú sa v ňom vedieť ľahko orientovať. Týmto výstupom bude tzv. „občiansky rozpočet“. Je to efektívna metóda informovanosti občanov o rozpočte, ktorá má v súčasnosti značné miesto v tvorbe „najlepších praktík“ („best practices“) na úrovni OECD a ďalších medzinárodných finančných inštitúcií  a trenčiansky samosprávny kraj bude tak prvým subjektom územnej samosprávy, ktorý pre svojich obyvateľov pripraví takúto podobu rozpočtu.
Doba realizácie projektu budú dva roky a bude sa týkať rozpočtového obdobia 2019 – 2021. Do projektu budú zapojená aj vzdelávacie ustanovizne, konkrétne Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity a Fakulta ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Partnerom projektu je aj Združenie obcí a miest Slovenska. Projekt bude mať aj vlastnú webovú stránku, na ktorej bude môcť široká verejnosť sledovať aktuálne dianie v činnosti projektového tímu.

Fotodokumentáciu z prvého stretnutia projektového tímu nájdete v sekcií fotoarchív.

 
 
Posledné akcie
 
 
14.05.2019 / stretnutie so samosprávami
Stretnutie s predstaviteľmi samospráv TSK
 
 

V rámci projektu IHP „Informovanosť a participácia občanov v oblasti verejných financií na úrovni územnej samosprávy“ prebehlo na sídle VÚC v Trenčíne brainstormingové stretnutie so zastupcami územných samospráv o stanovení SMART ukazovateľov pri strategickom plánovaní a strednodobom rozpočtovaní.

Fotodokumentáciu zo stretnutia nájdete v sekcií fotoarchív.

euprojekt
 
 
02.05.2019 / tlačová konferencia
Tlačová konferencia a tlačová správa TSK a IHP
 
 

Vo štvrtok 2. mája sa v Trenčíne konala spoločná tlačová konferencia IHP a VÚC Trenčín o predstavení projektu Informovanosť a participácia občanov v oblasti verejných financií na úrovni územnej samosprávy.

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu - operačný program Efektívna verejná správa.

Kompletnú tlačovú správu nájdete tu.

Fotodokumentáciu z tlačovej besedy nájdete v sekcií fotoarchív.

euprojekt
 
 
25.04.2019 / prednáška riaditeľa IHP
Prednáška riaditeľa IHP na Finančnej univerzite vlády Ruskej federácie
 
 

25. apríla 2019 sa na moskovskej Finančnej univerzite vlády Ruskej federácie uskutočnila prednáška riaditeľa IHP Františka Palka. Prednáška na tému "Zhodnotenie zavedenia programového rozpočtovania na Slovensku a o medzinárodných skúsenostiach v tejto oblasti" sa uskutočnila pri príležitosti osláv 100. výročia jej založenia.

Fotodokumentáciu z akcie nájdete v sekcii Fotoarchív.

 
 
16.04.2019 / pracovné stretnutie projektového tímu
Prvé pracovné stretnutie projektového tímu k novému projektu IHP
 
 

16. apríla 2019 sa v Bratislave uskutočnilo prvé stretnutie pracovného tímu IHP k projektu s názvom „Informovanosť a participácia občanov v oblasti verejných financií na úrovni územnej samosprávy“. Je to projekt, ktorého ciele môže IHP napĺňať vďaka finančnej podpore prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.
Cieľom projektu je zlepšiť metodický základ pre tvorbu a napĺňanie rozpočtu s účasťou občanov a zlepšiť úroveň informovania občanov o používaní verejných zdrojov z rozpočtov územných samospráv. Snahou projektového tímu IHP je pomôcť 18 subjektom územnej samosprávy, z toho trom vyšším územným celkom v implementácii metód rozpočtového procesu, ktoré sú dnes v krajinách EÚ a OECD veľmi aktuálne. Spoločným menovateľom týchto trendov je zvýšenie informovanosti občanov o celom kolobehu tvorby rozpočtu a jeho využívania a tiež rozvíjanie participácie občanov pri jeho tvorbe.

Fotodokumentáciu z akcie nájdete v sekcii Fotoarchív.

 
 
11.04.2019 / tlačová konferencia
Tlačová konferencia IHP
 
 

Inštitút hospodárskej politiky, n.o. uspriadal 11. apríla 2019 v Hoteli Roset v Bratislave tlačovú konferenciu, ktorej predmetom bol prieskum na tému: "Exkluzívny prieskum preferencií slovenských zákazníkov pri výbere mobilných služieb".

Prezentácia z tlačovej konferencie.

Tlačovú správu nájdete tu.

Fotodokumentáciu z akcie nájdete v sekcii Fotoarchív.

 
 
24.01.2018 / workshop
Riaditeľ IHP na školiacom workshope Open Budget Survey
 
 
gaw&grw
 

Riaditeľ IHP František Palko sa v januári 2019 zúčastnil celosvetového stretnutia lokálnych partnerov medzinárodnej organizácie International Budget Partnership. Táto organizácia spolupracuje so 117 krajinami sveta s cieľom hodnotiť transparentnosť a zodpovednosť verejných rozpočtov.

Počas svojho pobytu v hlavnom meste USA sa riaditeľ IHP stretol na Slovenskej ambasáde s veľvyslancom SR v USA Ivanom Korčokom.

Fotodokumentáciu z akcie nájdete v sekcii Fotoarchív.

 
 
08.11.2018 / prednáška
Prednáška riaditeľa IHP na Tajik State Financial Economy University
 
 

Riaditeľ IHP František Palko sa v rámci svojho pracovného pobytu v Tadžikistane nezabúda venovať ani prednáškovej činnosti. Začiatkom novembra vystúpil v Dušanbe pred auditóriom Tajik State Financial Economy University s prednáškou na tému "Main charakteristics of the budget process" o osobitostiach strednodobého rozpočtovania Tadžikistanu v porovnaní s medzinárodnou praxou.

Fotodokumentáciu z akcie nájdete v sekcii Fotoarchív.

 
 
AKTUÁLNE TLAČOVÉ SPRÁVY
 
 
10.12.2018 / tlačová správa
TS ku schváleniu osobitného odvodu z obratu obchodných reťazcov
 
 

Inštitút hospodárskej politiky, n.o. (IHP) považuje odvod z obratu obchodných reťazcov, ktorý schválil parlament na svojej tohtoročnej decembrovej schôdzi za veľmi zlú správu pre slovenských spotrebiteľov ako aj pre podnikateľské prostredie. Rozhodnutie posilniť príjmovú a následne výdavkovú stránku rozpočtu verejnej správy prostredníctvom nesystémového odvodu deformuje daňový systém, zavádza ďalšiu byrokraciu podnikania a verejnej správy a poškodzuje tiež spotrebiteľov, ktorí v konečnom dôsledku budú musieť tento odvod zaplatiť v cene potravinárskych tovarov.

Tento dodatočný odvod pre potravinárske obchodné reťazce vyvolá tiež zvýšenú administratívnu náročnosť pre daňové orgány, ktoré budú kontrolovať, či tieto podnikateľské subjekty uhrádzajú odvod zo svojho obratu, ako aj to, či ho odvádzajú v správnej výške. Za porušenie povinností budú daňové orgány obchodné reťazce pokutovať v rámci správneho konania.

Okrem spomínaných negatívnych dopadov na podnikateľské prostredie a na spotrebiteľov, vytvára rozhodnutie parlamentu dodatočne zdaňovať vybrané podnikateľské subjekty nebezpečný precedens pri tvorbe rozpočtu na ďalšie obdobia. „Politici týmto rozhodnutím môžu byť v budúcnosti posmelení v hľadaní nesystémových odvodov podnikateľov, z ktorých budú chcieť financovať ďalšie rozpočtové oblasti,“ upozorňuje František Palko, riaditeľ IHP.

Link na stiahnutie tlačovej správy vo formáte pdf.

 
 
05.12.2018 / tlačová správa
TS k schváleniu rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021
 
 

Inštitút hospodárskej politiky, n.o. (IHP) vníma pozitívne správu o schválení rozpočtu verejnej správy na roky 2019-2021 Národnou radou Slovenskej republiky s tým, že budúci rok má byť rokom vyrovnaného rozpočtového hospodárenia.  Zároveň však je nevyhnutné rozpočet posudzovať z hľadiska udržateľnosti jeho vývoja, teda tak, aby jeho vývoj bol nezvrátiteľný v časovom horizonte strednodobej a dlhodobej perspektívy.

Rozpočet na nasledujúce tri roky IHP vníma ako veľmi „našponovaný“ najmä vďaka rizikám, na ktoré upozorňuje nielen Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ale aj Európska komisia. Počas budúceho roka bude nevyhnutné veľmi podrobne vnímať plnenie schváleného rozpočtu a ešte pred naplnením rizík použiť potrebné opatrenia na ich elimináciu. V prípade naplnenia rizík, na ktoré tieto inštitúcie poukazujú, by budúcoročný rozpočet sa mohol ocitnúť v deficitnej zóne v rozsahu 0,2% HDP až 0,7ˇ% HDP, čo by negatívne ovplyvnilo aj budúce roky.

Vývoj nedaňových príjmov, hospodárenia obcí, miest a vyšších územných celkov, ale aj zdravotníctvo sú oblasti, ktoré možno hodnotiť ako citlivé pri naplnení už schválených rozpočtových cieľov. Na aktuálnej parlamentnej schôdzi budú poslanci rozhodovať aj o zastropovaní odchodu veku do dôchodku, čo by neúmerne zvýšilo verejný dlh a tým aj deficit verejných financií na niekoľko ďalších desiatok rokov.

Žiaľ rozpočet na budúci rok obsahuje aj rad nesystémových prvkov. Medzi ne patrí nepochybne odvod z obratu pre obchodné reťazce, ktorý prispeje k rastu cien potravín a k zvýšeniu výdavkov ľudí na spotrebu týchto tovarov. IHP negatívne hodnotí aj hromadenie rezerv vo Všeobecnej pokladničnej správy, ktorá je v správe Ministerstva financií a jej použitie slúži často na krytie politických priorít v priebehu rozpočtového roka. Takýto trend neprospieva zvyšovaniu transparentnosti rozpočtu, ktorá je jedným z dôležitým predpokladov pre efektívne vynakladanie verejných zdrojov.

Vývoj verejných financií bude závisieť zo strednodobého a dlhodobého hľadiska aj od vývoja trhov našich hlavných odberateľov. „Naďalej sme málo diverzifikovaná ekonomika, veľmi závislá od automobilového priemyslu, čo nám v roku 2009 po vypuknutí finančnej krízy takmer zlomilo väzy“, konštatuje František Palko, riaditeľ IHP. „So štruktúrou hrubého domáceho produktu sme odvtedy veľa neurobili a tak riziko vonkajšieho ekonomického prostredia môže v budúcnosti podkopať naše rozpočtové ciele vytvárať prebytky rozpočtu“, pokračuje F. Palko.

Link na stiahnutie tlačovej správy vo formáte pdf.

 
 
Aktuálne komentáre riaditeľa IHP
 
 
07.01.2019 / komentár
Rozpočet odštartoval preteky o najpopulistickejší daňový prísľub
 
 

Podpisy troch najvyšších ústavných činiteľov na schválenom rozpočte na nový rok ešte nestačili uschnúť a už sa začali najvyšší politickí predstavitelia predbiehať v zvestiach o uvažovaných daňových úpravách.

Tie by mali, na prvé počutie, znamenať viac peňazí pre ľudí. Ako prvý odštartoval preteky o daňových prísľuboch predseda parlamentu, ktorý avizoval, že jeho strana má v talóne ekonomický reformný program. Má znamenať zníženie daní z príjmov na 15% oproti súčasným 19% a sociálne istoty dôchodcom. Predseda vlády spolu s ministrom financií pár dní na to oznámili, že už v roku 2019 otvoria vážnu diskusiu o znížení daňového zaťaženia pre nízkopríjmové skupiny tak, aby nové pravidlá mohli platiť už pre daňový rok 2019. Zrejme, čím viac sa budeme blížiť k voľbám, tým hlasnejšie a častejšie budeme počuť o návrhoch politických strán o prísľuboch, ktoré budú musieť byť kompenzované...

Link na celý komentár v blogovej sekcii sme.sk.

 
 
29.12.2018 / komentár
Aj desať rokov po vstupe do eurozóny máme pred sebou ťažké úlohy
 
 

„Gratulujem Vám, Slováci, ste pre Európu úspechom“. Týmito slovami okomentoval vtedajší prezident Európskej centrálnej banky Jean Claude Trichet vstup Slovenska do eurozóny osem dní po tom, čo sme prijali spoločnú európsku menu.

Odvtedy uplynulo už 10 rokov a dnes považujeme euro v našej peňaženke za niečo prirodzené a samozrejmé. Myslím si, že stojí za to sa pristaviť pri výroku  vtedajšieho šéfa európskej banky bánk. Zvlášť dnes v rozhádanompolitickom prostredí je dobré si pripomenúť, že v kľúčovom čase našej novodobej histórie bola v otázke eura naša spoločnosť jednotná, naprieč politického spektra. Za jedno boli aj odbory, zamestnávatelia i územné samosprávy, ako aj finančný a podnikový sektor.

Rozhodnutie prijať euro a úprimné úsilie ho dosiahnuť, bola využitá a nepremárnená...

Link na celý komentár v blogovej sekcii sme.sk.

 
 
05.12.2018 / komentár
Vyrovnaný rozpočet v budúcom roku nestačí
 
 

Parlament dnes schválil rozpočet na ďalšie trojročné obdobie. Rok 2019 má byť rokom, kedy Slovensko prvýkrát v bežnom roku minie toľko, koľko zarobí. Vyrovnaný rozpočet sa má stať od budúceho roka skutočnosťou.

Schválený rozpočet na budúci rok možno charakterizovať jednoducho ako „našponovaný“. Bude nevyhnutné mesiac po mesiaci veľmi podrobne sledovať jeho plnenie a obrazne povedané ešte v čase pred naplnením jednotlivých rizík použiť pripravené opatrenia na ich elimináciu alebo prinajmenšom zmiernenie. O rizikách budúcoročného rozpočtu hovorí nielen Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ale aj Európska komisia. Líšia sa akurát v odhadoch týchto rizík v rozpätí zhruba 500 mil. euro. Ak by sa riziká, ktoré napríklad Rada pre rozpočtovú zodpovednosť predpokladá, mohol by rozpočet na rok 2019 skončiť v deficite na úrovni 0,7% HDP ...

Link na celý komentár v blogovej sekcii sme.sk.

 
 
19.11.2018 / komentár
Pánmi v zdravotníctve sú naďalej farmaceutické firmy
 
 

Minulý týždeň potvrdil už niekoľkoročný fakt, že ten, kto naozaj drží taktovku v ruke nad slovenským zdravotníctvom nie je vláda, či rezortné ministerstvo, ale farmaceutické spoločnosti. Revízia úhrad cien za lieky totiž nebude.

Toto vyhlásenie ministerky zdravotníctva prišlo deň po tom, čo Ministerstvo financií SR na svojom webe zverejnilo správu o revízii výdavkov v oblasti zdravotníctva, kde ráta s úpravou cien za lieky, ktorá mala prebehnúť v praxi už v roku 2019. Ministerstvo financií na svojej webovej stránke ešte aj dnes považuje toto opatrenie, ktoré sa neuskutoční za "najväčšie nové opatrenie v revízii výdavkov". S týmto významným opatrením ráta aj v návrhu rozpočtu na nasledujúce tri roky, ktoré schválila vláda len nedávno, ale aj v návrhu rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Podľa oficiálnych vládnych dokumentov, vrátane spomínaných rozpočtových návrhov, rozhodnutie revidovať ...

Link na celý komentár v blogovej sekcii sme.sk.

 
 
Akcie z posledného obdobia
 
 
18.04.2018 / poďakovanie rektora
Oficiálne poďakovanie rektora Tadžickej štátnej finančno-ekonomickej university riaditeľovi IHP Františkovi Palkovi
 
 

Po skončení prednášky na tému: "Improvement the investment budgeting" sa dostalo riaditeľovi IHP milého oficiálneho poďakovania od rektora Tadžickej štátnej finančno-ekonomickej university za zvyšovanie vzdelanostnej úrovne akademického stavu univerzity v téme: "Verejné financie".

Fotodokumentáciu z prednášok nájdete v sekcií fotoarchív.

 
 
4.-18.04.2018 / prednášky
3 prednášky riaditeľa IHP na Finančno-ekonomickom inštitúte Tadžikistanu v Dushanbe
 
 

Počas apríla bude mať riaditeľ IHP František Palko 3 prednášky na Finančno-ekonomickom inštitúte Tadžikistanu v Dushanbe.

Témy prednášok: Medium-term Expenditure Framework (MTEF) and program budgeting framework Investment budgeting in Tajikistan.
Fotodokumentáciu z prednášok nájdete v sekcií fotoarchív.

 
 
Uskutočnené akcie
 

Séria 3 prednášok v tadžickom Dushanbe
(04.-18.04.2018, Dušanbe, Tadžikistan)

Medzinárodná konferencia o cestovnom ruchu vo Vyšehrade
(28.10.2015, Bratislava)

Okrúhly stôl IHP v rámci projektu "Všetko o II. pilieri"
(14.04.2015, Bratislava)

So ZEK v SR organizované semináre "Občianske a ľudské práva v EÚ"
(20.10.2014, TT a 19.11.2014, BB)

Okrúhly stôl IHP v rámci projektu "Všetko o II. pilieri"
(29.04.2014, Bratislava)

So ZEK v SR organizované semináre "Občianske a ľudské práva v EÚ"
(01.-07.04.2014, ZA, TN, PO)

Prínos Slovakia Ringu pre Trnavský región - tlačová konferencia
(04.03.2014, Bratislava)

Decembrové kolo projektu Debata pri kávičke - Café Európa 2013
(03.12.2013, Bratislava)

Okrúhly stôl k Nove zákona o II. dôchodkovom pilieri
(14.11.2013, Bratislava)

Októbrové kolo projektu Debata pri kávičke - Café Európa 2013
(23.10.2013, Bratislava)

Septembrové kolo projektu Debata pri kávičke - Café Európa 2013
(25.09.2013, Bratislava)

Okrúhly stôl a prezentácia výsledkov ankety o 2. pilieri.
(24.06.2013, Bratislava)

Júnové kolo projektu Debata pri kávičke - Café Európa 2013
(19.06.2013, Bratislava)

Školenie organizované IHP v Trenčíne
(05.06.2013, TnUAD v Trenčíne)

Školenie organizované IHP v Prešove
(30.05.2013, VŠA v Prešove)

Májové kolo projektu Debata pri kávičke - Café Európa 2013
(máj 2013, NR, BB, KE, BA, TN)

Školenie organizované IHP v Nitre
(15.05.2013, UKF v Nitre)

Aprílové kolo projektu Debata pri kávičke - Café Európa 2013
(16.-30.04.2013, NR, BB, KE, BA, TN)

Školenie novinárov
(25. a 26.04.2013, Štrbské pleso)

IHP krstil svoju novú publikáciu "Európske fondy v praxi".
(15.04.2013, Informačné centrum ZEK na Palisádoch, Bratislava)

IHP organizoval tlačovú besedu k analýze cestovného ruchu.
(08.04.2013, Pálffyho palác, Bratislava)

Marcové kolo projektu Debata pri kávičke - Café Európa 2013
(18.-27.03.2013, NR, BB, KE, BA, TN)

Konferencia o II. dôchodkovom pilieri
(28.02.2013, Bratislava)

Februárové kolo projektu Debata pri kávičke - Café Európa 2013
(18.-27.02.2013, NR, BB, KE, BA, TN)

Januárové kolo projektu Debata pri kávičke - Café Európa 2013
(17.-30.01.2013, NR, BB, KE, BA, TN)

Decembrová Vianočná debata pri kávičke - Café Európa 2012
(12.12.2012, Bratislava)

Novembrové kolo projektu Debata pri kávičke - Café Európa 2012
(19.-28.11.2012, BB, KE, BA, TN)

3 konferencie "Európske riešenia hospodárskej krízy"
Inštitút hospodárskej politiky sa stal víťazom výberového konania Európskej

komisie na organizovanie konferencií aj s medzinárodnou účasťou, ktoré sa konali v novembri 2012 v Košiciach (8.11.2012), Bratislave (15.-16.11.2012) a Banskej Bystrici (22.11.2012).

L. Kleštincová na Education conference
(30.10.2012, Bratislava)

Októbrové kolo projektu Debata pri kávičke - Café Európa 2012
(16.-29.10.2012, BB, KE, NR, BA, TN)

L. Kleštincová na stretnutí personalistov a špecialistov
(26.10.2012, Bratislava)

Septembrové kolo projektu Debata pri kávičke - Café Európa 2012
(17.-27.09.2012, BB, KE, NR, BA, TN)

Júnové kolo projektu Debata pri kávičke - Café Európa 2012
(11.-21.06.2012, BB, KE, NR, BA, TN)

"Alternatívy dôchodkového systému" konferencia IHP
(21.06.2012, Bratislava)

Májové kolo projektu Debata pri kávičke - Café Európa 2012
(21.-31.05.2012, BB, KE, NR, BA, TN)

"Aká má byť podoba 2. Piliera?" okrúhly stôl organizovaný IHP
(21.05.2012, Bratislava)

Aprílové kolo projektu Debata pri kávičke - Café Európa 2012
(19.-30.04.2012, BB, KE, NR, BA, TN)

L. Kleštincová na konferencii "V4 Fórum inovatívneho učenia"
(25.-27.04.2012, Banská Bystrica)

I. Kiss na konferencii: Je budúcnosť eura fiškálna a politická únia?
(25.04.2012, Banská Bystrica)

L. Kleštincová vystúpila na seminári EURESu "Európa na dosah"
(17.04.2012, Nové Zámky)

Marcové kolo projektu Debata pri kávičke - Café Európa 2012
(19.-29.03.2012, BB, KE, NR, BA, TN)

F. Palko na diskusií: Dlhová kríza v krajinách EÚ: dôvody a dôsledky
(07.03.2012, Bratislava)

Prvé kolo projektu Debata pri kávičke - Café Európa 2012
(20.-29.02.2012, BA, BB, KE, NR, TN)

Odborná konferencia organizovaná IHP o financovaní bývania
(16.02.2012, Bratislava)

Tlačová beseda k Analýze zvýšenia príjmovej stránky rozpočtu
(14.02.2012, Bratislava)

Panelová diskusia a tlačová správa o vysokom školstve
(13.02.2012, Bratislava)

Tlačová konferencia a tlačová správa k čerpaniu eurofondov
(09.02.2012, Bratislava)

Tlačová konferencia "Debata pri kávičke - Café Európa 2012"
(02.02.2012, Bratislava)

Odštartovanie projektu IHP: "Všetko o druhom pilieri" a okrúhly stôl
(26.01.2012, Bratislava)

 
 
Ukončené projekty
 

"Všetko o druhom pilieri"

Prínosy a straty fiškálnej decentralizácie a návrhy na jej optimalizáciu
(v odbornej spolupráci s Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave a s finančnou podporou Nadácie Tatra Banky)

Spájame vysoké školy s trhom práce
(projekt vznikol s odbornou a finančnou podporou firmy PosAm spol. s r.o.)
Zároveň s projektom prebieha aj mediálna kampaň na jeho podporu pod názvom: "Nemaj na saláme".

 
 
 
Spoznajte nás lepšie
 

František Palko

riaditeľ

Marián Kováč

analytik

Maroš Plitko

PR manažér

 
 
 
4.-18.04.2018 / prednášky
3 prednášky riaditeľa IHP na Finančno-ekonomickom inštitúte Tadžikistanu v Dushanbe
 
 

Počas apríla bude mať riaditeľ IHP František Palko 3 prednášky na Finančno-ekonomickom inštitúte Tadžikistanu v Dushanbe.

Témy prednášok:
Medium-term Expenditure Framework (MTEF) and program budgeting framework
Investment budgeting in Tajikistan.
Fotodokumentáciu z prednášok nájdete v sekcií fotoarchív.

 
 
28.10.2015 / medzinárodná konferencia
Medzinárodná konferencia: "Vyšehrad ako konkurencieschopná destinácia pre trvalo udržateľný cestovný ruch v Európe"
 
 

Inštitút hospodárskej politiky spolu s Vysokou školou ekonómie a manažmentu verejnej správy organizoval medzinárodnú konferenciu podporenú z grantu Medzinárodného vyšehradského fondu pod názvom: "Vyšehrad ako konkurencieschopná destinácia pre trvalo udržateľný cestovný ruch v Európe" 
Partnermi projektu sú Hungarian Hotel & Restaurant Association, The Czech Association of Hotels and Restaurants, The Association Carpathian Euroregion Poland.
Viac informácií o projekte a konferencii nájdete na webstránke projektu.
Fotodokumentáciu z konferencie nájdete v sekcií fotoarchív.

 
 
14.04.2015 / okrúhly stôl
Okrúhly stôl k II. dôchodkovému pilieru
 
 
Inštitút hospodárskej politiky sa vzhľadom na aktuálnu situáciu okolo II. piliera rozhodol usporiadať „Okrúhly stôl“ a tým prispieť k vyváženému a odbornému dialógu o  problematike otvárania a opodstatnenosti II. piliera.

Okrúhly stôl s moderovanou diskusiou na tému „Kedy sa nájde spoločenský konsenzus dvojpilierového dôchodkového systému?“ sa uskutočnil dňa 14. apríla 2015 o 9.30 hod. v aule Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v BratislaveFurdekova 16, 851 04 Bratislava za účasti zástupcov NRSR – Jozefa Buriana a Ľudovíta Kaníka, ktorí boli hlavní rečníci.

Ďalšími hosťami boli zástupcovia z radov akademikov – Vladimír Baláž, zástupcovia DSS – Jozef Paška, Dušan Sovič a Michal Hausner, zástupcovia poisťovní - Boris Masloviec a Jelica Kľúčovská.
 
 
20.10.2014 a 19.11.2014 / seminár
Občianske a ľudské práva v EÚ
 
 

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spolu s IHP už začiatkom roka 2014 organizovalo v Žiline, Trenčíne a Prešove semináre na tému "Občianske a ľudské práva v EÚ". Koncom roka pokračoval projekt seminárov ďalším univerzitným mestom - Trnavou.

Termín:
20.10.2014 o 7.30 hod. prednáškovej sále kino OKO Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Námestie Jozefa Herdu 2 - Fotodokumentácia z Trnavy
19.11.2014 o 10.00 hod. v Malej sále Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Fotodokumentácia z Banskej Bystrice

Vystupujúci lektor:
JUDr. Andrea Erdösová (Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV)

Okruhy tém:
Občianstvo EÚ a práva občanov EÚ, Zákaz diskriminácie a rovnosť v práve EÚ, Charta základných práv EÚ, Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd

 
 
29.04.2014 / okrúhly stôl
Okrúhly stôl IHP usporiadaný v rámci projektu "Všetko o II. pilieri"
 

Okrúhly stôl usporiadaný v rámci projektu IHP "Všetko o II. pilieri", sa uskutočnil 29. apríla 2014 v Pálffyho paláci v Bratislave, za účasti zástupcov finančného sektora, politikov, odborníkov a médií. Z najvýznamnejších hostí sa okrúhleho stola zúčastnili štátny tajomník ministerstva Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Jozef Burian a bývalý minister z rovnakého rezortu Ľudovít Kaník. S prezentáciou vystúpil Vladimír Baláž z Prognostického ústav SAV.
Fotodokumentáciu z akcie nájdete v sekcii Fotoarchív.

 
 
01.-07.04.2014 / semináre
Občianske a ľudské práva v EÚ
 
 

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku spolu s IHP organizovalo v Žiline, Trenčíne a Prešove semináre na tému "Občianske a ľudské práva v EÚ".

Termíny:
Žilina - 01.04.2014 o 13.00 hod. prednášková miestnosť S06, Žilinská univerzita
Trenčín - 03.04.2014 o 10.00 hod. miestnosť S1, Katedra politológie TnUAD - Fotodokumentácia z Trenčína
Prešov - 07.04.2014 o 9.00 hod. prednášková sála č.97, FHPV, Prešovskej univerzity

Vystupujúci lektori: JUDr. Marica Pirošíková (splnomocnenkyňa SR pre Európskym súdom pre ľudské práva), doc. JUDr. PhDr. Miroslav Slašťan, PhD. (vedúci Ústavu medzinárodného a európskeho práva Fakulty práva PEVŠ), JUDr. Andrea Erdösová (Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV), JUDr. Jaroslav Větrovský, PhD. (odborný asistent Fakulty práva PEVŠ)

Okruhy tém: Občianstvo EÚ a práva občanov EÚ, Zákaz diskriminácie a rovnosť v práve EÚ, Charta základných práv EÚ, Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd

 
 
04.03.2014 / tlačová konferencia
Ekonomická analýza prínosov Slovakia Ringu pre Trnavský región
 

Inštitút hospodárskej politiky pri príležitosti zverejnenia "Ekonomickej analýzy prínosov autodromu Slovakia Ring pre región Trnavského kraja" usporiadal v utorok 4. marca 2014 v priestoroch Pálffyho paláca v Bratislave tlačovú konferenciu. Analýzu predstavili Igor Kiss (IHP), Pavel Čulík (Slovakia Ring) a Miroslav Bílik, ktorý zastupoval predsedu trnavského VÚC Tibora Mikuša.
Fotodokumentáciu z akcie nájdete v sekcii Fotoarchív.

 
 
03.12.2013 / verejné debaty
Decembrové kolo projektu Debata pri kávičke - Café Európa 2013
 
 

“Vysávať sa bude ťažšie, silné stroje Brusel zakáže.” “Klasickým žiarovkám odzvonilo.” “Brusel chce vplývať na objem nádržiek na splachovanie.” Takéto a podobné nadpisy sa v našich médiách objavujú s železnou pravidelnosťou. Na veľa z nich už len krútime neveriacky hlavou, že čo sa dá všetko regulovať. Sú ale aj nápady z EÚ, pri ktorých si na čelo neklepeme. Komu by predsa vadilo, že Brusel ruší mobilným operátorom roaming, alebo že chce regulovať letiskové poplatky, či nebodaj hypotéky? Kto vymýšľa všetky tie regulácie, aký je legislatívny proces? Ale hlavne, je to našej spoločnosti prospešné alebo nie? Je regulácia iba opradená mýtmi, ktoré šíria novinári, liberáli a európski neprajníci, alebo námietky voči nej majú reálny základ a všetky tie regulácie nás začínajú neprimerane obmedzovať?

Termíny:
Bratislava - KC Dunaj, Nedbalova 3: 03.12.2013

Hostia:
Dušan Chrenek (vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR), Tomáš Púchly (analytik a projektový manažér Nadácia F. A. Hayeka),
Viac informácii: www.cafeeuropa.sk
 
 
14.11.2013 / okrúhly stôl
Okrúhly stôl k novele zákona o II. dôchodkovom pilieri
 

Okrúhly stôl s diskusiou na tému „Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení“, sa uskutočnil 14. novembra 2013 v Pálffyho paláci v Bratislave, za účasti zástupcov finančného sektora, politikov, odborníkov a médií. Už o rok dostanú niektorí dôchodcovia svoje prvé peniaze z druhého piliera. Zatiaľ ale ešte neexistujú pravidlá, podľa čoho sa budú vyplácať alebo kedy sa budú úspory dediť. Ministerstvo práce preto predstavilo svoju takzvanú anuitnú novelu.
Fotodokumentáciu z akcie nájdete v sekcii Fotoarchív.

 
 
23.10.2013 / verejné debaty
Októbrové kolo projektu Debata pri kávičke - Café Európa 2013
 
 

Už len málokto si pamätá, čo robil v roku 2008 kedy celosvetová kríza začala. Odvtedy nám politici viackrát tvrdili, že je kríza za nami a že nás čakajú už len svetlé zajtrajšky. Dnes je rok 2013 a kríza stále trvá. Opäť sa však objavujú pozitívne hlasy, ktoré postupne silnejú. Noviny prinášajú rôzne pozitívne články: “Írsko skončí s programom finančnej pomoci v decembri”, “Náklady Talianska na požičiavanie si klesli”, “Inflácia v Španielsku sa v septembri spomalila”, “Nemecko pokračuje v miernom raste”, ale sú aj negatívne: “Grécko chce odklad splatnosti dlhopisov”, “Centrálne banky sa pripravujú na prípadný bankrot USA”. Ako má novinové titulky chápať bežný človek? Máme sa začať konečne tešiť alebo je to len ďalšia bublina, ktorá o chvíľu spľasne?

Termín a miesto konania:
Bratislava, KC Dunaj: 23.10.2013

Hostia:
Ivan Šramko (predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, bývalý guvernér Národnej banky Slovenska), Juraj Karpiš (analytik Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz - INESS), moderoval: Richard Dírer

Viac informácii: www.cafeeuropa.sk
 
 
25.09.2013 / verejné debaty
Septembrové kolo projektu Debata pri kávičke - Café Európa 2013
 
 

Veda a výskum poháňajú vývoj ľudstva dopredu. Predstavitelia Európskej únie si to uvedomujú a preto časť financií z eurofondov je vyčlenených práve na vedu a výskum. O to viac nemilo prekvapila zástupcov Slovenskej akadémie vied správa, že rozpočet ich inštitúcie bude vládou výrazne skresaný.
Je to správne rozhodnutie? Ako sa to prejaví na výstupoch SAV? Hrozí prepúšťanie stoviek vedcov, odliv mozgov za hranice a kolaps ústavov? Potrebujeme u nás vôbec dotovať vedu a výskum, keď materiálne a finančné podmienky našich vedcov zďaleka nedosahujú úroveň vyspelých štátov čo má samozrejme dôsledok, že aj prínos ich práce je pre spoločnosť menší? Aké výsledky máme od slovenských vedcov očakávať?

Termín a miesto konania:
Bratislava, KC Dunaj: 25.09.2013

Hostia:
Jaromír Pastorek (predseda Slovenskej akadémie vied), Peter Celec (vedecký pracovník a vysokoškolský pedagóg), moderátorka: Nora Gubková

Viac informácii: www.cafeeuropa.sk
 
 
24.06.2013 / okrúhly stôl
Okrúhly stôl a prezentácia výsledkov ankety o 2. pilieri
 

Okrúhly stôl usporiadaný v rámci dlhodobého projektu IHP: "Všetko o druhom pilieri" sa uskutočnil 24. júna 2013 v priestoroch Pálffyho paláca v Bratislave, za účasti zástupcov finančného sektora, politikov, odborníkov a médií. Zároveň sa odprezentovali výsledky spoločnej ankety SAV a IHP týkajúcej sa otázok okolo druhého dôchodkového sporenia. Anketu vykonala agentúra Focus.
Prezentáciu výsledkov ankety nájdete tu.
Fotodokumentáciu z akcie nájdete v sekcii Fotoarchív.

 
 
19.06.2013 / verejné debaty
Júnové kolo projektu Debata pri kávičke - Café Európa 2013
 
 

Tak stihneme ich vyčerpať alebo nestihneme? Často je to to hlavné, čo nás vo vzťahu k eurofondom zaujíma. Už menej sledujeme to, kam vlastne a na čo všetko eurofondy smerujú. Slovensko sa radí medzi čistých prijímateľov, ale to neznamená, že prostriedkami môžeme plýtvať, alebo ich vynakladať na nevhodné projekty.
Jedným z hlavných cieľov eurofondov je vyrovnávať rozdiely medzi vyspelými a menej vyspelými regiónmi. Znie to veľmi vznešene. Áno, mali by pomáhať najmä slabým a malým, ale pravda je, že tí sa k ním zväčša cez sieť byrokracie nemajú reálnu šancu dostať sami. Tu im síce veľmi ochotne pomôžu poradcovia, tých ale musia draho zaplatiť. Kde teda eurodotácie skutočne končia? Kto z nich ťaží najviac? Na aké systémové alebo nesystémové projekty ich využívame. A prečo sa v ich súvislosti neustále spomína korupcia?

Termíny:
Bratislava: 19.06.2013

Hostia:
Richard Sulík (ekonóm a politik), František Palko (štátny tajomník Ministerstva dopravy), Moderátorka: Nora Gubková
Viac informácii: www.cafeeuropa.sk
 
 
05.06.2013 / školenie
Školenie organizované IHP v Trenčíne
 

IHP organizovalo s podporou ZEK na Slovensku 5. júna ďalšie z cyklu školení s názvom „Aktuálne problémy v Európskej únii. Skúška odvahy a rozumu.“
Školenie sa uskutočnilo v priestoroch Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Svoje prezentácie k téme predniesli štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko a doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. - rektor TnUAD.
Fotodokumentáciu zo školenia nájdete v sekcii Fotoarchív.

 
 
30.05.2013 / školenie
Školenie organizované IHP v Prešove
 

IHP organizovalo s podporou ZEK na Slovensku 30. mája ďalšie z cyklu školení s názvom „Aktuálne problémy v Európskej únii. Skúška odvahy a rozumu.“ Školenie sa uskutočnilo v priestoroch VŠA v Prešove. Svoje prezentácie k téme predniesli štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko a hlavný analytik Sberbank Slovensko, a.s. Vladimír Vaňo.
Fotodokumentáciu zo školenia nájdete v sekcii Fotoarchív.

 
 
15.-30.05.2013 / verejné debaty
Májové kolo projektu Debata pri kávičke - Café Európa 2013
 
 

Keď ľudia strácajú svoje sociálne istoty, začínajú hľadať vinníkov, ktorí môžu za ich nižší životný štandard. Samozrejme, že to je živná pôda pre rôzne okrajové strany politického spektra, ktoré práve v hospodársky ťažkých časoch začínajú hlasito "vinníkov" označovať. V médiách sa objavujú rôzne vyhlásenia, ktoré postupne prilievajú olej do ohňa. Žiaden národ nechce doplácať na iný alebo byť komandovaný druhým. Gréci si takto našli svojich Nemcov, Katalánci Španielov, Flámi Valónov a podobne. Národnostné napätie v Európe sa stupňuje. Len pred pár dňami sme oslávili 67 rokov od konca druhej svetovej vojny. Hitlerovi trvalo päť rokov od začiatku hospodárskej krízy pokým sa dostal na vrchol moci. Poučí sa Európa z minulosti alebo nám tribúny opäť prinesú nových Hitlerov? Zvládnu európske politické elity svoju historickú úlohu alebo ľudské emócie más zapália nové násilie a Európu opäť čaká obdobie temna?

Termíny:
Nitra: 15.05.2013, Trenčín: 20.05.2013, Banská Bystrica: 21.05.2013, Bratislava: 22.05.2013, Košice: 30.05.2013


Hostia:

Peter Weisenbacher (výkonný riaditeľ Inštitútu ľudských práv), Peter Hunčík (lekár, psychológ), Robert Mihály (občiansky aktivista), Michal Riečanský (občiansky aktivista proti rasizmu), Alexander Onufrák (Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach)
Viac informácii: www.cafeeuropa.sk

 
 
15.05.2013 / školenie
Školenie organizované IHP v Nitre
 

IHP organizovalo s podporou ZEK na Slovensku 15. mája ďalšie z cyklu školení s názvom „Aktuálne problémy v Európskej únii. Skúška odvahy a rozumu.“Školenie sa uskutočnilo v prednáškových priestoroch Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Svoje prezentácie k téme predniesli štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko a hlavný analytik Sberbank Slovensko, a.s. Vladimír Vaňo.
Fotodokumentáciu zo školenia nájdete v sekcii Fotoarchív.

 
 
16.-30.04.2013 / verejné debaty
Aprílové kolo projektu Debata pri kávičke - Café Európa 2013
 
 

Sporitelia na Cypre prehltli trpku slinu, keď im vláda s cieľom ozdraviť bankový sektor zdanila na nátlak "trojky" časť uložených vkladov. Nervozitu pred bankomatmi nahradil pocit oklamania a potupenia. Doteraz sa politici snažili uchrániť sporiteľov, ale na Cypre sa tomu urobil koniec. Otvorila sa pandorina skrinka? Nastanú turbulencie kvôli presunu kapitálu do bezpečných krajín? Náš bankový systém, ktorý sme si už raz draho zasponzorovali, je zatiaľ v dobrej kondícii. Kto nám ale teraz zaručí, že sa zahraničné materské banky nebudú sanovať cez naše dcérske? Stála vôbec Európskej únii takáto záchrana malého Cyprus za toľké neistoty? Nebolo by lepšie, či dokonca lacnejšie vylúčiť ho z Eurozóny a nechať ho jednoducho radšej padnúť na kolená?

Termíny a fotodokumentácia diskusií:
Nitra: 22.04.2013, Banská Bystrica: 16.04.2013, Trenčín: 18.04.2013, Košice: 24.04.2013, Bratislava: 30.04.2013


Hostia:

Vladimír Vaňo (hlavný analytik Sberbank Slovensko, a.s. - bývalá VOLKSBANK Slovensko, a. s.), doc. Ing. Orviská Marta, PhD. (Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici), Tomáš Púchly (analytik a projektový manažér Nadácia F. A. Hayeka), Peter Hošták (katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja Trenčianskej univerzity AD), Marián Tóth (Odborný asistent, Katedra financií, Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre), Peter Schutz (komentátor denníkov Sme a Korzár, moderátor politickej debaty v košickej TV Naša, externý komentátor týždenníka .týždeň), Viliam Vajda (Katedra bankovníctva a investovania na Ekonomickej fakulte TU v Košiciach), Ladislav Vaškovič (podnikateľ, bývalý prezident Všeobecnej úverovej banky, a.s.)
Viac informácii: www.cafeeuropa.sk

 
 
25. a 26.04.2013 / školenie
Školenie novinárov v Tatrách organizované IHP
 

IHP s podporou ZEK na Slovensku organizovalo 25. a 26. apríla školenie novinárov s názvom „Aktuálne problémy v Európskej únii. Skúška odvahy a rozumu.“ .
Školenie sa uskutočnilo v hoteli Panoráma na Štrbskom plese. Okrem iných na ňom prednášali poslanec Európskeho parlamentu Vladimír Maňka, Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike Dušan Chrenek, hlavný analytik Sberbank Slovensko, a.s. Vladimír Vaňo.
Fotodokumentáciu zo školenia nájdete v sekcii Fotoarchív.

 
 
15.04.2013 / krst knihy
IHP krstil svoju novú publikáciu "Európske fondy v praxi"
 

IHP organizoval 15. apríla v Informačnom centre ZEK na Palisádoch slávnostný krst svojej novej publikácie s názvom „Európske fondy v praxi“. Na knihe sa podieľal kolektív autorov pod vedením Igora Kissa a Františka Palka. Publikácia vznikla vďaka finančnej podpore Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a spoločnosti Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Kniha v 10 kapitolách na 255 stranách približuje problematiku čerpania EU fondov v slovenských podmienkach. Všetky údaje a dáta uvádzané v publikácií boli aktualizované podľa verejne dostupných zdrojov k 1. januáru 2013.

Fotodokumentáciu zo slávnostného krstu nájdete v sekcii Fotoarchív.

 
 
08.04.2013 / tlačová beseda
IHP organizoval tlačovú besedu k analýze vývoja cestovného ruchu
 

IHP organizovalo 8. apríla v Pálffyho paláci tlačovú konferenciu pri príležitosti zverejnenia svojej analýzy vývoja cestovného ruchu na Slovensku a návrhov na jeho zlepšenie. Igora Kissa a Erika Biháryho z tímu IHP na tlačovej konferencii doplnil Marek Harbuľák, prezident Zväzu cestovného ruchu SR a generálny sekretár Zväzu hotelov a reštaurácii SR.
Pre pozretie prezentácie z tlačovej konferencie kliknite sem.
Pre stiahnutie tlačovej správy IHP kliknite sem.
Fotodokumentáciu z tlačovej besedy nájdete v sekcii Fotoarchív.

 
 
18.-27.03.2013 / verejné debaty
Marcové kolo projektu Debata pri kávičke - Café Európa 2013
 
 

Koľko spoločenských a verejných vecí okolo nás nefunguje tak, ako by sme si predstavovali? Pravideľne ich rozoberáme v kruhu rodiny, kolegov, priateľov, či známych. Čo s tým vieme urobiť? Dokážeme ich zmeniť? Zvyčajne diskusia končí v duchu: "To je hra tých hore. Tu bežný človek nič nezmôže." Našťastie pre spoločnosť nie sú všetci občania rovnakí, ale nachádzajú sa medzi nami aj odvážnejší, ktorí sú odhodlaní za zmeny bojovať. Občianski aktivisti ukazujú na problémy a hľadajú nové riešenia. Tí, ktorí o verejných veciach rozhodujú sa ich dnes väčšinou snažia zdiskreditovať, hádzať im polená pod nohy a niekde jednoducho ignorovať, ale občianski aktivisti si uvedomujú, že ich boj je často beh na dlhšie trate a nevzdávajú sa. Na druhej strane je nutné povedať, že nie vždy sú ich názory len pokrokové. Stáva sa, že s nimi vyslovene nesúhlasíme, čo môže vyvolávať otázku, že do akej miery je občiansky aktivizmus skutočným prínosom? Blíži sa doba, keď verejný názor a záujem bude u nás pevnou súčasťou rozhodovania o veciach verejných alebo budú občianski aktivisti systémom definitívne prevalcovaní ako verejný nepriateľ číslo jeden?

Termíny diskusií:
Nitra: 18.03.2013, Banská Bystrica: 19.03.2013, Trenčín: 21.03.2013, Košice: 25.03.2013, Bratislava: 27.03.2013


Hostia:

Anna Petrovičová (zakladateľka a predsedníčka OZ YMCA), Mariana Kováčová (Centrum Slniečko,n.o), Vladimír Pirošík (spolupracovník Transparency International Slovensko), Sanja Nikolov (občianska aktivistka - Občianska iniciatíva Zvolen-Západ), Drahomír Stano (aktivista v enironmentálnej oblasti), Jana Ovesná (aktivistka v o.z. Srdiečko), Štefan Szabó (zakladateľ občianskeho združenia SOSNA), Ladislav Rovinský (predseda Spolku na podporu skrášľovania Košíc), Alžbeta Mráčková (Platforma dobrovoľníckych centier a organizácii Slovenska), Lucia Faltýnová (Fórum donorov),
Viac informácii: www.cafeeuropa.sk

 
 
28.02.2013 / okrúhly stôl
"Stabilizácia dôchodkového systému formou ústavného zákona" okrúhly stôl organizovaný IHP
 

V septembri minulého roku prišlo k úprave zákona o starobnom dôchodkovom sporení a zmene nastavení systému dôchodkového sporenia na Slovensku. Opätovne tak za posledné obdobie prišlo k zmenám v dôchodkovej legislatíve. Častá zmena legislatívy sa spája s neistotou sporiteľov, či je systém dôchodkového sporenia stály a bezpečný, ako aj s nevôľou dôchodkových správcovských spoločností, ktoré musia vďaka neustále sa meniacej legislatíve upravovať nastavenia svojich interných politík.
Pre trvalé ustálenie legislatívy sa súčasná vláda rozhodla stabilizovať dôchodkový systém prostredníctvom ústavného zákona, v ktorom by bol systém presne definovaný a nebolo by teda možné jeho ľubovoľné upravovanie iba na základe preferencii vládnucej väčšiny.
Inštitút hospodárskej politiky sa preto rozhodol, že chce prispieť k vyváženému a odbornému dialógu a informovaniu o tejto problematike bez emócii a pocitov, iba na báze faktov, ktoré by prispelo k urýchleniu hľadania optimálneho spoločného riešenia všetkých zainteresovaných strán.
Okrúhly stôl s diskusiou na tému „Stabilizácia dôchodkového systému formou ústavného zákona“, sa uskutočnil dňa 28. februára 2013 v Pálffyho paláci v Bratislave, za účasti zástupcov finančného sektora, politikov, odborníkov a médií.
Po vystúpeniach hostí nasledoval tlačový brífing.

Fotografie z okrúhleho stola nájdete v sekcii Fotoarchív.

 
 
18.-27.02.2013 / verejné debaty
Februárové kolo projektu Debata pri kávičke - Café Európa 2013
 
 

Pomaly každá stránka na internete si od nás vyžaduje registráciu. Každého už určite napadla otázka, či sa nedajú tieto údaje zneužiť? Niekto sa chráni falošnou identitou ale na každej stránke sa to nedá a na niektorých stránkach dokonca údaje o sebe vedome a radi uverejňujeme sami neuvedomujúc si, že fotky našich detí, vecí, ktoré nakupujeme, naše myšlienky a názory potom odchádzajú na server a už nemáme ani potuchy, čo sa s nimi ďalej deje. Kto nám zaručí, že Facebook alebo iná sociálna sieť, či obchodná stránka neposkytne údaje o nás tretej strane? Polícia, tajné služby, zdravotné poisťovne, reklamné agentúry, obchodníci, tí všetci majú záujem na tom, aby nás lepšie poznali. Dokážeme si ochrániť naše súkromie a osobné údaje sami, alebo nám musí pomôcť niekto silnejší - Európska únia?

Termíny a miesta diskusií:
Trenčín: 18.02.2013 (pondelok) o 17:00, STEPS CLUB, Sládkovičova 6,
Nitra: 19.02.2013 (utorok) o 17:00, Panta Rhei, Galéria Mlyny Nitra,
Banská Bystrica: 21.02.2013 (štvrtok) o 17:00, Positivo Café, Dolná 9,
Košice: 25.02.2013 (pondelok) o 17:00, Panta Rhei, Palác kníh Košice, Hlavná 72,
Bratislava:
27.02.2013 (streda) o 17:30, KC Dunaj, Nedbalova 3,

Viac informácii: www.cafeeuropa.sk


Hostia:

Martin Bibko (Slovenská Pirátska Strana), Ondrej Ziman (Úrad na ochranu osobných údajov SR), Peter Blaščák (Slovenská Pirátska Strana)

 
 
17.-30.01.2013 / verejné debaty
Januárové kolo projektu Debata pri kávičke - Café Európa 2013
 
 

Každoročne, keď sa schvaľuje rozpočet, tak sa zdvihne vlna kritiky a lietajú ostré slová. Nestalo sa a pravdepodobne sa ani nestane, aby boli všetci spokojní. Raz stonajú poľnohospodári a súdni úradníci, inokedy učitelia, či zdravotníci alebo ako je to v súčasnosti, všetci. Každé euro si ministri financií niekoľkokrát obrátia kým ho pustia zo štátnej pokladnice ďalej. Európska únia má takisto svoj vlastný rozpočet. Ten nový na roky 2014-2020 sa dostal do paľby kritikov nedávno. Musia Európania skutočne živiť taký veľký moloch alebo je všetko presne tak ako má byť?

Termíny a miesta diskusií:
Banská Bystrica: 17.01.2013 (štvrtok) o 17:00, Positivo Café, Dolná 9
Nitra: 21.01.2013 (pondelok) o 17:00, Panta Rhei, Galéria Mlyny Nitra
Trenčín: 23.01.2013 (streda) o 17:00, STEPS CLUB, Sládkovičova 6
Košice: 28.01.2013 (pondelok) o 17:00, Panta Rhei, Palác kníh Košice, Hlavná 72
Bratislava:
30.01.2013 (streda) o 17:30, KC Dunaj, Nedbalova 3

Viac informácii: www.cafeeuropa.sk


Hostia:

Karol Frank (vedecký pracovník SAV), Emília Zimková (docentka na Ekonomickej fakulte Mateja Bela v Banskej Bystrici), Tomáš Púchly (analytik a projektový manažér Nadácia F. A. Hayeka), Ján Ridzoň (Ministerstvo financií SR), Vladimír Vaňo (hlavný analytik VOLKSBANK Slovensko, a. s.), Ivan Kuhn(podpredseda Občianskej konzervatívnej strany, analytik Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika), Rajmund Mirdala (docent na Katedre ekonomických teórií Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach), Ronald Ižip (ekonóm a finančný analytik TRIM Broker), František Palko (štátny tajomník Ministerstva dopravy)

 
 
12.12.2012 / verejné debaty
Decembrová Vianočná debata pri kávičke - Café Európa 2012
 
 

Téma:
Vianočná Café Európa: O konci sveta a o tom, čo bude potom...

Popis témy:
Moderátor Juraj Kušnierik bude so zaujímavými hosťami bilancovať uplynulý rok a uvažovať o tom ďalšom (dúfajúc, že sa Mayovia mýlili).

Naše pozvanie prijali:
Illah Van Oijen, spoluorganizátorka Dobrého trhu
Gábor Bindics, zakladateľ KC DUNAJ
Matúš Vallo, hudobník, architekt a občiansky aktivista

Bratislava: 12.12.2012 (streda) o 17:30, Kultúrne Centrum Dunaj, Nedbalova 3

Zažite štedrú a veselú Café Európu spolu s nami! Máte sa na čo tešiť!

Oznam pre našich mimobratislavských priaznivcov: záznam debaty bude dostupný na www.cafeeuropa.sk. OD JANUÁRA POKRAČUJEME V TRADIČNOM REŽIME, TEDA AJ V TRENČÍNE, NITRE, BANSKEJ BYSTRICI A KOŠICIACH.

 
 
19.-28.11.2012 / verejné debaty
Novembrové kolo projektu Debata pri kávičke - Café Európa 2012
 
 

Každoročne sa počas októbra vyhlasujú laureáti Nobelovej ceny, najprestížnejšieho ocenenia udeľovaného za zásadný vedecký výskum, technické objavy či za prínos pre ľudstvo. Nobelova cena mieru sa udeľuje osobe alebo organizácii, ktorá vykonala najviac pre bratstvo medzi národmi, zrušenie alebo zmenšenie existujúcich armád či usporadúvanie a propagáciu mierových kongresov. Je to nepochybne najkontroverznejšia z rodiny Nobelových cien a okolo jej udeľovania sa často rozpútavajú zúrivé debaty. Okrem sporov o zásluhy nominovaných a ocenených osobností, ktoré sú bežné pri všetkých ostatných cenách, sa tu vyskytlo niekoľko prípadov, kedy ocenenie niektorých konkrétnych osôb alebo organizácií vyvolalo morálne pobúrenie v širšej verejnosti. Do tejto kategórie laureátov patrili Henry Kissinger, či Jásir Arafat. V roku 2012 získala ocenenie Európska únia. Je cena naozaj v tých správnych rukách?

Termíny a miesta diskusií:
Trenčín: 19.11.2012 (pondelok) o 17:00, STEPS CLUB, Sládkovičova 6
Banská Bystrica: 22.11.2012 (štvrtok) o 17:00, Positivo Café, Dolná 9
Bratislava: 26.11.2012 (pondelok) o 17:30, Kultúrne Centrum Dunaj, Nedbalova 3
Košice: 28.11.2012 (streda) o 17:00, Panta Rhei, Palác kníh Košice, Hlavná 72

Viac informácii: www.cafeeuropa.sk


Hostia:

Eduard Chmelár (historik, politológ, vysokoškolský učiteľ, mediálny analytik a občiansky aktivista), Richard Sulík (politik a ekonóm, bývalý predseda parlamentu), Ivan Kuhn (podpredseda Občianskej konzervatívnej strany, analytik Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika), Dušan Chrenek (vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR), Martin Hanus (novinár, zástupca šéfredaktora časopisu .týždeň), Michal Havran (publicista, zakladateľ a šéfredaktor portálu Jetotak.sk), Peter Schutz (novinár a politický komentátor)
 
 
november 2012 / 3 konferencie
"Európske riešenia hospodárskej krízy" konferencie realizované IHP
 
Inštitút hospodárskej politiky sa stal víťazom výberového konania Európskej komisie na organizovanie konferencií aj s medzinárodnou účasťou, ktoré sa konali v novembri 2012 v Košiciach (8.11.2012), Bratislave (15.-16.11.2012) a Banskej Bystrici (22.11.2012).
Pozvanie ako rečníci jednotlivých panelov prijali aj významní predstavitelia vedúcich inštitúcií Európskej únie, slovenského podnikateľského sektora, slovenských finančných inštitúcií, domácej i zahraničnej akademickej obce a zástupcovia regionálnych verejných inštitúcií. Hlavnými rečníkmi boli premiér Slovenskej republiky Robert Fico a Maroš Šefčovič, podpredseda Európskej komisie.
Hlavným cieľom konferencie bolo prispieť k vysoko odbornej diskusii týkajúcej sa východísk, priebehu, dopadov a načrtnutia možných scenárov riešení globálnej finančnej a dlhovej krízy nielen na Slovensku, ale aj v eurozóne a Európskej únii.
Fotografie z konferencie v Košiciach nájdete v sekcii Fotoarchív.
Fotografie z konferencie v Bratislave nájdete v sekcii Fotoarchív.
Fotografie z konferencie v Banskej Bystrici nájdete v sekcii Fotoarchív.
Viac informácii spolu s prezentáciami rečníkov nájdete na oficiálnej stránke konferencie.

 
 
30.10.2012 / konferencia
L. Kleštincová na Education conference
 

Lucia Kleštincová moderovala na "Conference on the Future of Education in Slovakia" tretí panel pod názvom "What are the solutions of 2012: Year of Education Initiative?". Konferencia organizovaná 30. októbra 2012 Americkou obchodnou komorou na Slovensku sa uskutočnila pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča, ktorý na konferencii vystúpil s úvodnou prezentáciou. Po ministrovi vystúpili aj títo rečníci: Branislav Ondruš (štátny tajomník Ministerstva práce), Branislav Kleskeň (prípravná komisia New Educational Foundation Slovakia), Kristiina Volmari (Fínska národná rada pre diskusiu vo vzdelávaní / Q&A).
Fotografie z tlačovej konferencie nájdete v sekcii Fotoarchív.

 
 
16.-29.10.2012 / verejné debaty
Októbrové kolo projektu Debata pri kávičke - Café Európa 2012
 
 

Kde sú tie časy, keď si európsky politici vytýčili ciele stať sa najvýkonnejším hospodárskym kútom planéty. Od začiatku ekonomickej krízy už prešli štyri roky a Európa sa z jej dôsledkov stále len spamätáva. Dnes to zďaleka nevyzerá na dosiahnutie ambiciózneho plánu európskych lídrov. Pravdu povediac, momentálne je náš kontinent na kolenách. Všetci túžobne očakávame vyslobodzujúce riešenie. Bude to banková únia, ktorá nám pomôže opäť sa postaviť na vlastné nohy alebo to bude iba ďalší krátkodobý recept, ktorý len odďaľuje hroziaci definitívny kolaps?

Termíny a miesta diskusií:
Banská Bystrica: 16.10.2012 (utorok) o 17:00, Positivo Café, Dolná 9
Trenčín: 18.10.2012 (štvrtok) o 17:00, STEPS CLUB, Sládkovičova 6
Košice: 23.10.2012 (utorok) o 17:00, Panta Rhei, Palác kníh Košice, Hlavná 72
Nitra: 25.10.2012 (štvrtok) o 17:00, Panta Rhei, Galéria Mlyny Nitra, Štefánikova trieda 6
Bratislava: 29.10.2012 (pondelok) o 17:30, Kultúrne Centrum Dunaj, Nedbalova 3

Viac informácii: www.cafeeuropa.sk


Hostia:

Emília Zimková (docentka na Ekonomickej fakulte Mateja Bela v Banskej Bystrici), Martin Šuster (riaditeľ odboru výskumu Národnej banky Slovenska), Peter Schutz (komentátor denníkov Sme a Korzár, moderátor politickej debaty v košickej TV Naša, externý komentátor týždenníka .týždeň), Zuzana Tučeková (senior editorka, informačný portál o Európskej únii EurActiv.sk), Peter Pénzeš (Národná banka Slovenska, zodpovedá za agendu bankovej únie, krízového manažmentu a dôchodkového sporenia), Jakub Mendel (redaktor a editor Hospodárskych novín), Tomáš Púchly (analytik a projektový manažér Nadácia F. A. Hayeka), Jozef Habánik (vysokoškolský pedagóg na Katedre ekonómie a ekonomiky Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity AD), František Palko (štátny tajomník Ministerstva dopravy)
 
 
26.10.2012 / klubové stretnutie
L. Kleštincová na stretnutí personalistov a špecialistov
 

Lucia Kleštincová vystúpila s prezentáciou projektu "Spájame vysoké školy s trhom práce" na klubovom stretnutí personalistov a špecialistov organizovanom Združením pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov. Stretnutie sa uskutočnilo pod názvom "Spolupráca so školami v praxi" s cieľom odpovedať na otázky: Ako zvýšiť atraktivitu zamestnávateľa a záujem o študijný odbor? Ako zvýšiť atraktivitu zamestnávateľa a zabezpečiť, aby sa študenti učili to, čo potrebujú v praxi? Ako odhadnúť budúce potreby zamestnávateľa (demografický vývoj)?
Fotografie z tlačovej konferencie nájdete v sekcii Fotoarchív.

 
 
17.-27.09.2012 / verejné debaty
Septembrové kolo projektu Debata pri kávičke - Café Európa 2012
 
 

Teplejšie letá a miernejšie zimy. Je to len pravidelný opakujúci sa cyklus našej planéty, alebo je to vplyv ľudskej činnosti? Má pravdu český prezident Václav Klaus, ktorý spochybňuje existenciu skleníkového efektu, alebo bývalý americký víceprezident Al Gore, ktorý naopak rozpráva o blížiacej sa apokalypse? Budeme na konci tohto desaťročia pestovať na Slovensku pomaranče, alebo sa vplyvom vychladnutia Golfského morského prúdu budú u nás premávať už len ľadové medvede? Ide nám skutočne o život?

Termíny a miesta diskusií:
Trenčín: 17.09.2012 (pondelok) o 17:00, STEPS CLUB, Sládkovičova 6
Košice: 18.09.2012 (utorok) o 17:00, Panta Rhei, Palác kníh Košice, Hlavná 72
Nitra: 20.09.2012 (štvrtok) o 17:00, Panta Rhei, Galéria Mlyny Nitra, Štefánikova trieda 6
Banská Bystrica: 24.09.2012 (pondelok) o 17:00, Positivo Café, Dolná 9
Bratislava: 27.09.2012 (štvrtok) o 17:30, Kultúrne Centrum Dunaj, Nedbalova 3

Viac informácii: www.cafeeuropa.sk


Hostia:

Prof. RNDr. Milan Lapin, PhD. (Oddelenie meteorológie a klimatológie, FMFI UK v Bratislave), RNDr. Pavol Faško, CSc. (klimatológ SHMÚ), RNDr. Pavel Šťastný, CSc. (vedúci odboru Klimatologická služba SHMÚ v Bratislave), Ing. Štefan Szabó, PhD. (zakladateľ občianskeho združenia SOSNA), Ing. Radovan Kazda (analytik Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika), Mgr. Zora Snopková, PhD. (SHMÚ v Banskej Bystrici)
 
 
21.06.2012 / medzinárodná konferencia
"Alternatívy dôchodkového systému" konferencia organizovaná IHP
 
Inštitút hospodárskej politiky organizoval odbornú konferenciu s názvom "Alternatívy dôchodkového systému", ktorá sa uskutočnila dňa 21.júna 2012 v Hoteli Kempinski v Bratislave za účasti predstaviteľov vládneho sektora, privátneho sektora a akademickej obce i za účasti médií. Cieľom konferencie bolo prispieť k odbornej diskusií o význame, udržateľnosti, nastavení a stabilite dôchodkového systému na Slovensku.

Na konferencií vystúpili títo predstavitelia:
Jozef Burian (štátny tajomník MPSVaR),
Ľudovít Kaník (podpredseda Výboru NR SR pre sociálne veci),
Zbigniew Derdziuk (predseda predstavenstva odboru spoločných rezerv, Sociálna poisťovňa Poľsko),
Jozef Paška (predseda predstavenstva Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.),
Milan Repka (riaditeľ Fincentrum Slovensko),
Vladimír Baláž (vedecký pracovník SAV)

Po vystúpeniach hostí následoval tlačový brífing.
Fotografie z konferencie nájdete v sekcii Fotoarchív.

 
 
11.-21.06.2012 / verejné debaty
Júnové kolo projektu Debata pri kávičke - Café Európa 2012
 
 

Rok 2008 vystavil účet celému svetu za dlhoročné fungovanie krajín na dlh a do dnes sme nenašli správnu cestu von z následnej ekonomickej krízy. Počas tých štyroch rokov Európa riešila viacero dôležitých otázok: zachrániť Grécko pred krachom, ozdraviť banky, euroval 1 a 2... Mnohé opatrenia pomohli ušetriť čas na prijatie zásadných rozhodnutí, ktoré nás ešte len čakajú. Je pred nami obdobie šetrenia s rizikom pomalého naštartovania ekonomického rozvoja alebo budú štáty uskutočňovať nové obrovské investície s rizikom ďalšieho zadlžovania? Ktorá z ciest je správna a ktorá nakoniec v Európe prevládne? Môžeme sa potom konečne tešiť na ekonomický rast?

Termíny a miesta diskusií:
Banská Bystrica: 11.06.2012 (pondelok) o 17:00, Klub 77, Horná 54
Košice: 13.06.2012 (streda) o 17:00, Panta Rhei, Palác kníh Košice, Hlavná 72
Nitra: 18.06.2012 (pondelok) o 17:00, Panta Rhei, Galéria Mlyny Nitra, Štefánikova trieda 6
Bratislava: 19.06.2012 (utorok) o 17:30, Kultúrne Centrum Dunaj, Nedbalova 3
Trenčín: 21.06.2012 (štvrtok) o 17:00, STEPS CLUB, Sládkovičova 6

Viac informácii: www.cafeeuropa.sk


Hostia:

Michal Havran (publicista, zakladateľ a šéfredaktor portálu Jetotak.sk), Juraj Karpiš (predseda a analytik Inštitútu ekonomických a sociálnych štúdii - INESS), Radovan Geist (EurActiv.sk), Ivan Kuhn (podpredseda Občianskej konzervatívnej strany, analytik Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika), Vladimír Vaňo (hlavný analytik VOLKSBANK Slovensko, a. s.), Peter Gonda (riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika), Zuzana Tučeková (senior editorka, informačný portál o Európskej únii EurActiv.sk), Ronald Ižip (analytik TRIM Broker), Zuzana Gabrižová (EurActiv.sk)
 
 
21.-31.05.2012 / verejné debaty
Májové kolo projektu Debata pri kávičke - Café Európa 2012
 
 

Čo je vlastne korupcia? Korupcia je zneužitie právomoci k osobnému prospechu. Podľa definície Transparency International korupcia znamená priame alebo nepriame žiadanie, ponúkanie, poskytovanie, či prijímanie úplatku, alebo inej nenáležitej výhody, alebo jej prísľub. Pod jej vznik sa podpisuje zlyhanie inštitúcií a ľudí. Každému z nás vadí korupcia vo veľkej politike, jej odhaľovanie dokáže ovplyvniť výsledok volieb. Ako je to ale s nami a malou korupciou? Kedy sa konečne dokážeme pozrieť do zrkadla a priznať si, že všetko sa začína už pri našich vlastných zlyhaniach u doktora, na miestnom úrade, či pri platení pokuty za prekročenú rýchlosť?

Termíny a miesta diskusií:
Banská Bystrica: 21.05.2012 (pondelok) o 17:00, Klub 77, Horná 54
Košice: 24.05.2012 (štvrtok) o 17:00, Panta Rhei, Palác kníh Košice, Hlavná 72
Nitra: 28.05.2012 (pondelok) o 17:00, Panta Rhei, Galéria Mlyny Nitra, Štefánikova trieda 6
Bratislava: 30.05.2012 (streda) o 17:30, Kultúrne Centrum Dunaj, Nedbalova 3
Trenčín: 31.05.2012 (štvrtok) o 17:00, STEPS CLUB, Sládkovičova 6

Viac informácii: www.cafeeuropa.sk


Hostia:

Tom Nicholson (investigatívny novinár), Gabriel Šípoš (riaditeľ Transparency International Slovensko), Ivan Rončák (programový koordinátor, Transparency International Slovensko), Vladimír Pirošík (spolupracovník Transparency International Slovensko), Peter Kunder (Aliancia fair play)
 
 
21.05.2012 / okrúhly stôl
"Aká má byť podoba 2. piliera?" okrúhly stôl organizovaný IHP
 
IHP zorganizoval ďalší okrúhly stôl s názvom "Aká má byť podoba 2. Piliera?" sa uskutočnil dňa 21. mája 2012 v Hoteli Kempinski. Okrúhly stôl bol súčasťou projektu IHP "Všetko o druhom pilieri". Dôchodkový systém je neustále aktuálnou témou. Je tomu tak aj v súčasnosti, keď sa do popredia dostávajú otázky o nastavení druhého piliera. Inštitút hospodárskej politiky, ktorý sa tejto problematike venuje dlhodobo, sa rozhodol opäť zorganizovať okrúhly stôl za účasti politikov, predstaviteľov dôchodcovských správcovských spoločností, akademickej obce a tretieho sektora i za účasti médií.
Viac informácii ako aj prezentácie Zuzany Dobrotkovej a Stanislava Žofčáka nájdete na stránke www.2pilier.sk
Fotografie z konferencie nájdete v sekcii Fotoarchív.

 
 
19.-30.04.2012 / verejné debaty
Aprílové kolo projektu Debata pri kávičke - Café Európa 2012
 
 

Oprášili sme stále aktuálnu tému z prvého ročníka Café Európa, či ženy potrebujú kvóty na posilnenie ich pozície v spoločnosti. Zmenilo sa niečo odvtedy? Je postavenie žien stále nedostatočné a ak áno, z akého dôvodu? Potrebujú pozitívnu formu diskriminácie? Prečo by malo byť viac žien vo vedúcich pozíciách štátnych podnikov? Nie je úloha ženy v spoločnosti a v rodine predsa len na úplne inom mieste? Príďte si vypočuť odborné argumenty, kde jeden diskutér bude túto iniciatívu obhajovať a druhý bude proti. Do diskusie pri kávičke sa samozrejme môžete zapojiť aj vy.

Termíny a miesta diskusií:
Košice: 16.04.2012 (pondelok) o 17:00, Panta Rhei, Palác kníh Košice, Hlavná 72
Nitra: 19.04.2012 (štvrtok) o 17:00, Panta Rhei, Galéria Mlyny Nitra, Štefánikova trieda 6
Banská Bystrica: 23.04.2012 (pondelok) o 17:00, Klub 77, Horná 54
Trenčín: 26.04.2012 (štvrtok) o 17:00, STEPS CLUB, Sládkovičova 6
Bratislava: 30.04.2012 (pondelok) o 17:30, Kultúrne Centrum Dunaj, Nedbalova 3

Viac informácii: www.cafeeuropa.sk


Hostia:

Ondrej Dostál (sociológ, politik, aktivista), Sylvia Porubänová (sociologička), Oľga Pietruchová (riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVaR SR), Peter Schutz (novinár a politický komentátor), Martin Hanus (novinár), Monika Bosá (vysokoškolská pedagogička, filozofka, aktivistka)
 
 
25.-27.04.2012 / medzinárodná konferencia
L. Kleštincová vystúpila na konferencii "V4 Fórum inovatívneho učenia"
 

Lucia Kleštincová vystúpila s prezentáciou projektu "Spájame vysoké školy s trhom práce" v úvodnom prezentačnom bloku medzinárodnej konferencie "V4 Fórum inovatívneho učenia" s podtitulom "Podnikavosť ako kľúčová kompetencia pre život". Konferenciu organizovalo občianske združenie Experiencia v termíne 25.-27. apríla 2012 v Banskej Bystrici. Cieľom konferencie bolo rozprávať sa a motivovať v tom, ako pripraviť mladých ľudí pre prax a ako v nich naštartovať proaktivitu.

 
 
25.04.2012 / Vedecká konferencia
I. Kiss na konferencii: Je budúcnosť eura fiškálna a politická únia?
 

Igor Kiss vystúpil s prezentáciou na vedeckej konferencii so zahraničnou účasťou "Je budúcnosť eura fiškálna a politická únia?" sa konala 25. apríla 2012 v hoteli DIXON v Banskej Bystrici. Cieľom konferencie bolo podať konštruktívny pohľad na možné scenáre ďalšieho vývoja spoločnej meny euro v kontexte dopadov súčasnej krízy. Neštandardné situácie si žiadajú neštandardné riešenia. Sú však prijímané opatrenia postačujúce? Je Európa pripravená urobiť rázne rozhodnutia k udržaniu spoločnej meny? Aj na tieto otázky hľadali odpovede pozvaní hostia: Peter Stanek (SAV), Juraj Sipko (poradca guvernéra NBS) ako i ďalší vedecko-pedagogickí exponenti vysokej školy - organizátora konferencie.

 
 
17.04.2012 / medzinárodná konferencia
L. Kleštincová vystúpila na seminári EURESu "Európa na dosah"
 

Lucia Kleštincová vystúpila na seminári s názvom "Európa na dosah" organizovanom EURESom (Európske služby zamestnanosti) v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, ktorý sa uskutočnil v Nových Zámkoch dňa 17. 4. 2012. Hlavnou cieľovou skupinou tejto aktivity boli výchovní poradcovia stredných škôl. Hlavným zámerom seminára bolo: predstaviť publiku služby siete EURES a ďalších významných európskych sietí resp. inštitúcií pôsobiacich na Slovensku ako napr. Euroguidance, Europe direct, SAIA, Iuventa, SAAIC, ICM, IOM a pod.; poskytnúť kvalifikované informácie o možnostiach ďalšieho štúdia, vzdelávania a práce v štátoch EÚ/EHP; oboznámiť výchovných poradcov s možnou participáciou na medzinárodných výmenných programoch pre študentov a na programoch celoživotného vzdelávania pre pedagógov; priblížiť aktuálne trendy na trhu práce vzhľadom na možnosti uplatnenia absolventov škôl podľa ich študijného a profesijného zamerania.

 
 
19.-29.03.2012 / verejné debaty
Marcové kolo projektu Debata pri kávičke - Café Európa 2012
 
 
Pôvodne plánovanú tému "Staneme sa občanmi Spojených štátov európskych alebo?", ktorá sa mala venovať posilňovaniu centralizácie EÚ, sme nahradili aktuálnou "ACTA je pre Európu výhodná". Problematika ochrany autorských práv je celosvetový problém. Prečo musel vzniknúť pakt ACTA? Čo sa ním sleduje? Ako sa prejaví? Budeme musieť na hraniciach ukazovať obsah notebookov? Množstvo emócii užívateľov internetu ohľadom prijímania ACTA vyvrcholilo masovými protestami po celej planéte. Ako sa k problému postaví Európa? Odborný pohľad na tému vyjadria hostia diskusií, kde jeden bude túto iniciatívu obhajovať a druhý bude proti.

Termíny a miesta diskusií:
Banská Bystrica - 19. 3. 2012 (pondelok) o 17:00, Klub 77, Horná 54
Košice - 22. 3. 2012 (štvrtok) o 17:00, Panta Rhei, Palác kníh Košice, Hlavná 72
Nitra - 26. 3. 2012 (pondelok) o 17:00, Panta Rhei, Galéria Mlyny Nitra, Štefánikova trieda 61
Bratislava - 27. 3. 2012 (utorok) o 17:00, SHTOOR home made café, Štúrova 8
Trenčín - 29. 3. 2012 (štvrtok) o 17:00, STEPS CLUB, Sládkovičova 6

Hostia:

Darina Kyliánová (predsedníčka Úradu priemyselného vlastníctva SR), Martin Bibko (Slovenská pirátska strana), Jana Vnuková (Ministerstvo spravodlivosti), Milan Gvoth (Slovenská pirátska strana), Radovan Pala (advokát a partner v e|n|w|c advokáti), Ján Korecký (právnik, advokátska kancelária MAPLE & FISH), Adriana Tomanová (právnička, špecializuje sa na oblasť autorského práva), Peter Blaščák (Slovenská pirátska strana)

 
 
07.03.2012 / verejná diskusia
F. Palko na diskusií: Dlhová kríza v krajinách EÚ: dôvody a dôsledky
 

František Palko sa 7. marca 2012 zúčastnil verejnej diskusie organizovanej Bratislavským inštitútom humanizmu na tému: "Dlhová kríza v krajinách EÚ: dôvody a dôsledky". Diskusie sa zúčastnil aj František Hajnovič, Oddelenie národohospodárskych a menových štúdií Národnej banky Slovenska a František Novosád z BISLA. Diskusia bola súčasťou pravidelných diskusií v široko chápanej oblasti spoločenských vied. BIH na svoje podujatia pozýva odborníkov a verejne činných ľudí, ako aj "vychádzajúce hviezdy" v oblasti sociálnych, politických, či historických vied.

 
 
20.-29.02.2012 / verejné debaty
Prvé kolo projektu Debata pri kávičke - Café Európa 2012
 
 

Inštitút hospodárskej politiky sa stal víťazom výberového konania Európskej komisie pre projekt Café Európa 2012. Ide o cyklus debatných podujatí organizovaný Zastúpením EK na Slovensku o európskych témach v piatich slovenských mestách. Hostia diskutujú s publikom o ekonomických, spoločenských, politických a zahraničných témach, ktoré sa dotýkajú života Európskej únie. Moderátormi projektu sú skúsení profesionáli Juraj Hrabko a Braňo Dobšinský zo Slovenského rozhlasu a dramaturgom je Róbert Kotian, známy z prostredia Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie.
Prvé kolo debát sa uskutočnilo vo februári na tému: "Haló, tu Obama. S kým hovorím?".

Termíny a miesta diskusií:
Bratislava
- 20. 2. 2012 (pondelok) o 17:00, SHTOOR home made café, Obchodná 26
Trenčín - 21. 2. 2012 (utorok) o 17:00, STEPS CLUB, Sládkovičova 6
Košice - 22. 2. 2012 (streda) o 17:00, Panta Rhei, Palác kníh Košice, Hlavná 72
Nitra - 28. 2. 2012 (utorok) o 17:00, Panta Rhei, Galéria Mlyny Nitra, Štefánikova trieda 61
Banská Bystrica - 29. 2. 2012 (streda) o 17:00, Klub 77, Horná 54


Hostia:
Vladimír Bilčík a Ivo Samson (obaja Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku)
, Zuzana Gabrižová a Radovan Geist (obaja EurActiv.sk) a Peter Schutz (novinár a politický komentátor)

 
 
16.02.2012 / Odborná konferencia
Odborná konferencia organizovaná IHP o financovaní bývania
 
16. februára 2012 usporiadal IHP v hoteli Kempinski v Bratislave, odbornú konferenciu o financovaní bývania pod názvom "Quo vadis bývanie na Slovensku". Konferencie sa zúčastnili okrem odbornej verejnosti, aj reprezentanti parlamentných politických strán Rafael Rafaj (SNS) a Pavol Baxa (KDH).
S prezentáciami vystúpili páni Ľubomír Bošanský, riaditeľ Štátneho fondu rozvoja bývania (prezentácia), Prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD., Ústav manažmentu STU (prezentácia), Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ Slovenskej bankovej asociácie (prezentácia) a Ing. Imrich Béreš predseda predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. (prezentácia).
Pre vypočutie zvukového záznamu z konferencie kliknite sem.
Fotografie z tlačovej konferencie nájdete v sekcii Fotoarchív.

 
 
14.02.2012 / Tlačová konferencia
Analýza zvýšenia príjmovej stránky rozpočtu a prezentácia k analýze
 

14. februára usporidal IHP v priestoroch SHTOOR home made café na Obchodnej ulici 26 v Bratislave tlačovú konferenciu, na ktorej novinárom predstavili návrhy IHP na fiškálnu konsolidáciu verejných financií. Na tlačovej konferencii vystúpili František Palko, riaditeľ IHP a s prezentáciou analýzy Radko Kuruc, manažér sekcie finančného trhu IHP.
Pre stiahnutie prezentácie kliknite sem.
Pre stiahnutie analýzy IHP kliknite sem.
Fotografie z tlačovej konferencie nájdete v sekcii Fotoarchív.

 
 
13.02.2012 / Panelová diskusia
Panelová diskusia a tlačová správa o vysokom školstve
 
13. februára 2012 zorganizoval IHP v rámci projektu "Spájame vysoké školy s trhom práce" ďalšiu zo série panelových diskusií pod názvom "Kam sa bude uberať vzdelávanie na Slovensku?" O svoje názory a postoje k tejto problematike sa prišli podeliť predstavitelia parlamentných politických strán, štátnej správy, územnej samosprávy, akademickej obce a zamestnávateľov.
Pre stiahnutie prezentácie predsedu Slovenskej rektorskej konferencie prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. kliknite sem.
Pre stiahnutie prezentácie Lucie Kleštincovej kliknite sem.
Pre stiahnutie tlačovej správy kliknite sem.
Pre stiahnutie analýzy IHP kliknite sem.
Pre vypočutie zvukového záznamu z panelovej diskusie kliknite sem.
Fotografie z tlačovej konferencie nájdete v sekcii Fotoarchív.

 
 
09.02.2012 / Tlačová konferencia
Tlačová konferencia a tlačová správa k čerpaniu eurofondov
 

9. februára 2012 zorganizoval IHP vo svojich priestoroch na Ventúrskej ulici v Bratislave tlačovú konferenciu, ktorej predmetom bolo doterajšie zhodnotenie čerpania prostriedkov EÚ ku dňu 31.12.2011, vrátane konkrétneho návrhu na zefektívnenie procesu riadenia eurofondov.
Pre stiahnutie tlačovej správy kliknite sem.
Pre stiahnutie prezentácie z tlačovej konferencie kliknite sem.
Foto zdroj: TA3

Pozrite si televízny záznam z Tlačovej besedy IHP o čerpaní eurofondov a návrhoch na jeho zefektívnenie
(09.02.2012, TA3, za IHP: Sántai, Palko)
 
 
02.02.2012 / Tlačová konferencia:
Tlačová konferencia "Debata pri kávičke - Café Európa 2012"
 
Vo štvrtok 2. februára 2012 sa v Shtoor home made café v Bratislave uskutočnila tlačová konferencia organizátora (Zastúpenie Európskej komisie v SR) a realizátor (Inštitút hospodárskej politiky, n.o.) sérií diskusií Café Európa 2012. Históriu, poslanie a novú zamýšľanú koncepciu projektu ozrejmili Peter Zsapka, vedúci komunikačného oddelenia Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike, František Palko riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky a hlavný koordinátor projektu Café Európa 2012, Róbert Kotian dramaturg Café Európa 2012.
Tlačovú správu nájdete na internetovej stránke projektu www.cafeeuropa.sk
Fotografie z tlačovej konferencie nájdete v sekcii Fotogaléria.

 
 
26.01.2012 / Spustenie projektu IHP:
Odštartovanie projektu IHP: "Všetko o druhom pilieri" a okrúhly stôl
 

26. januára 2012 IHP odštartoval v Hoteli Kempinski svoj nový projekt "Všetko o druhom pilieri" za účasti zástupcov verejného života, finančného sektora, analytikov a médií. Súčasťou podujatia bola aj diskusia na tému "Aké je vlastne miesto druhého piliera v penzijnom systéme". Išlo o prvú časť série verejných diskusií s odborníkmi, politikmi a médiami. Okrúhleho stola sa zúčastnili aj poslanci NRSR: Branislav Ondruš (Smer SD), Rafael Rafaj (SNS), Ivan Švejna (Most-Híd), Ľudovít Kaník (SDKÚ DS), Martin Chren (SAS) a zástupca KDH Pavol Baxa. Viac informácii ako aj prezentácie Františka Palka, Vladimíra Baláža a Michala Nalevanka nájdete na stránke www.2pilier.sk
Pre stiahnutie tlačovej správy kliknite sem.
Fotografie z tlačovej konferencie nájdete v sekcii Fotoarchív.

 
 
Ukončený projekt:
"Všetko o druhom pilieri"
 

Je prirodzené, že starobný dôchodok je téma, ktorá zaujíma nás všetkých. Občanov, ktorí chceme mať dôstojné ekonomické podmienky, keď už budeme dôchodcami. Zaujíma to aj politikov, pretože penzijný systém má veľmi úzky vzťah k verejným financiám a je to tiež stále aktuálna téma pre analytikov. Inštitút hospodárskej politiky sa preto rozhodol, že chce prispieť k vyváženému a odbornému dialógu a informovaniu o tejto problematike bez emócii a pocitov, iba na báze faktov. Preto sme sa rozhodli uskutočniť stály projekt "Všetko o druhom pilieri". Jeho súčasťou bude informačná internetová stránka ako aj séria verejných diskusií s odborníkmi, politikmi a médiami.

 
 
Ukončený projekt:
"Prínosy a straty fiškálnej decentralizácie a návrhy na jej optimalizáciu"
Projekt finančne podporila Nadácia Tatra banky
 

IHP a Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy Bratislava sa rozhodli uskutočniť výskumný projekt: "Prínosy a straty fiškálnej decentralizácie a návrhy na jej optimalizáciu". Cieľom tohto projektu je zmonitorovať dopady tohto procesu na územné samosprávy, vrátane vyšších územných celkov, ale aj na celkovú verejnú správu z hľadiska rozpočtového hospodárenia. Vychádzame z toho, že päť ročná skúsenosť zo spustenia decentralizácie verejných zdrojov je dobrá príležitosť nielen na zmapovanie jej efektov, ale aj na báze ich vyhodnotenia, zvážiť, či súčasný model nastavenia financovania územných samospráv je optimálny alebo si vyžaduje isté korekcie.
Pre viac informácií o projekte kliknite sem.

F. Palko: Bude prínosom, ak sa AKE SR zúčastní na projekte optimalizácie fiškálnej decentralizácie
Na 31. odbornej konferencii AKE SR, konanej v dňoch 10.-11.05.2011 v hoteli Permon v Podbanskom, sa zúčastnil aj riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky, Ing. František Palko, ktorý priblížil prínosy a riziká fiškálnej decentralizácie pre územnú samosprávu. "Päť rokov od spustenia fiškálnej decentralizácie je dostatočne dlhý čas na to, aby sme vedeli zhodnotiť prínosy ale aj riziká, a preto v rámci Inštitútu hospodárskej politiky pripravujeme projekt, ktorý by práve riešil túto záležitosť a navrhol optimalizáciu fiškálnej decentralizácie. Členovia Asociácie komunálnych ekonómov každodenne pracujú s touto problematikou a bolo by veľkým prínosom pre spoločnosť, ak by sa Asociácia zúčastnila pri príprave tohto projektu svojimi nápadmi a návrhmi, pretože niektoré opatrenia by sa tak mohli premietnuť do reálnej praxe," povedal bezprostredne po svojom vystúpení Ing. František Palko.
Fotografie z konferencie nájdete v sekcii Fotoarchív

 
 
Ukončený projekt:
"Spájame vysoké školy s trhom práce"
Projekt pripravený s odbornou a finančnou podporou firmy PosAm spol. s r.o.
 
IHP v spolupráci s firmou PosAm spol. s r.o. pripravili projekt "Spájame vysoké školy s trhom práce".
Cieľom projektu je upriamiť pozornosť širokej i odbornej verejnosti na potrebu monitoringu uplatnenia absolventov v praxi ako nevyhnutnú podmienku budúceho skvalitnenia vysokého školstva.
Touto činnosťou sa snaží prispieť k znovuobnoveniu šancí pre slovenské talenty na perspektívny život vo svojej krajine, aby tí najlepší nemuseli odchádzať za lepšou kvalitou života do zahraničia. Mladým ľuďom má pomôcť lepšie sa rozhodnúť pre také štúdium, ktoré zvýši ich šance zaradiť sa medzi kandidátov, o ktorých sa zamestnávatelia bijú.
V rámci projektu sa rozbehla kampaň "Nemaj na saláme" aj so svojou facebookovou stránkou.
Projekt zastrešovala bývalá manažérka sekcie školstva a vzdelávania Lucia Kleštincová.
Pre viac informácií o projekte kliknite sem.

 
 
Aktuálne mediálne výstupy  
 
 
 

Trenčianska župa pripravuje pre ľudí pochopiteľnejší rozpočet
(09.05.2019, SME - MY Trenčín, Erik Stopka, za IHP: František Palko)

 

Trenčianska župa prichádza s novinkou tzv. Občianskeho rozpočtu, ten má byť jednoduchý a ľahko zrozumiteľný pre všetkých obyvateľov kraja
(03.05.2019, tsk.sk, mp, za IHP: František Palko)

 

Výber mobilu alebo tabletu: Slováci sa rozhodujú podľa výbavy a ceny
(11.04.2019, dnes24.sk, Zdroj: TASR, za IHP: František Palko)

 

Prieskum: Podľa čoho si Slováci vyberajú nový smartfón a mobilný paušál?
(11.04.2019, touchit.sk, Roman Kadlec, za IHP: František Palko)

 

Pri výbere mobilu a tabletu hľadíme najmä na jeho vybavenie, ukázal prieskum
(11.04.2019, techbyte.sk, Marek Urban, za IHP: František Palko)

 

Pri výbere mobilu a tabletu hľadíme najmä na jeho vybavenie, ukázal prieskum
(11.04.2019, hlavnespravy.sk, za IHP: František Palko)

 

Prieskum: Podľa čoho si Slováci najčastejšie vyberajú mobilný telefón?
(11.04.2019, mojandroid.sk, za IHP: František Palko)

 

Riaditeľ IHP: „Rok 2019 opäť nebude „historicky najúspešnejším“ rokom v zdravotníctve“
(07.04.2019, web Asociácie súkromných lekárov Slovenska - www.aslsr.sk, za IHP: František Palko)

 

Archív mediálnych výstupov

 
 
 
Hospodárske listy venované problematike druhého dôchodkového piliera
 
 
 

Hospodárske listy
2015/06

24.06.2015
Copyright © IHP

 
 
 
Elektronický spravodaj pre sporiteľov v II. dôchodkovom
pilieri
 
 
 

Newsletter ASDSS-jún 2015
Copyright © Allianz - Slovenská
dôchodková správcovská
spoločnosť, a.s.

 
 
 
Publikácia IHP:
"Európske fondy v praxi"
 
 
 

Európske fondy v praxi
24.03.2013
Copyright © IHP

 
 
 
Kontakt na IHP
 
 
 

Adresa kancelárie:
Inštitút hospodárskej politiky, n.o.
Kresánkova 8
841 05 Bratislava
Slovenská republika

email: ihp@ihp.sk