Náš tím
     

František Palko, JUDr., Ing., PhD.
hlavný konzultant

mobil: +421 (917) 551 554
email: fpalko@ihp.sk

Vzdelanie
2016 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta práva, rigorózna skúška
2014 Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu, dizertačná skúška PhD.
1996 Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta - štátna záverečná skúška Ing.

Študijné pobyty:
Južná Kórea – Kórea Stock Exchange (Soul) november 2002
USA – International Visitors Program apríl – máj 2006 (študijný pobyt zameraný na finančný systém USA)

Znalosť cudzích jazykov:
- anglický jazyk – plynulo slovom i písmom
- ruský jazyk – plynulo slovom i písmom
- nemecký jazyk – mierne pokročilý

Priebeh zamestnaní:
od 1.7.2016: Trenčianska univerzita, vedúci Centra transferu technológii,
od 24. 3. 2016: Inštitút hospodárskej politiky, n.o. - hlavný konzultant
do 30. 6. 2016:

od 11. apríla 2012 – 23. marca 2016

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, štátny tajomník pre oblasť financovania rozpočtovej kapitoly, centrálny koordinančný orgán pre eurofondy do doby vytvorenia pozície podpredsedu vlády pre veľké investície, stavebníctvo, bytová politika, EÚ vzťahy a medzinárodné vzťahy, cestovný ruch

júl 2010 – apríl 2012

Inštitút hospodárskej politiky, zakladateľ a riaditeľ neziskovej organizácie

20.7.2006 – júl 2010

Ministerstvo financií SR, štátny tajomník pre oblasť verejných financií so zameraním na rozpočet verejnej správy, vstup SR do eurozóny, certifikačný orgán pre EÚ fondy, Inštitút finančnej politiky, EÚ vzťahy a medzinárodné vzťahy

1.8.2003 – 19.7.2006

Ministerstvo financií SR, generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky

1.11.2000 –31. 7. 2003

Ministerstvo financií SR, generálny riaditeľ sekcie finančného trhu

15.1.1999 –31.10.2000

Ministerstvo financií SR, riaditeľ odboru bankovníctva a poisťovníctva

1.6.1997 – 14.1.1999 

Národná banka Slovenska, Menový úsek, Odbor menovej politiky, bankový špecialista

1.9.1996 – 31.5.1997

Trendy, s.r.o. Bratislava, vedúci redaktor, oblasť: kapit. trh, poisťovníctvo

1.1.1995 – 31.8.1996

Burza cenných papierov v Bratislave, a.s., divízia vonkajších vzťahov, tlačový tajomník,
šéfredaktor mesačníka Burza

1.1.1994 – 31.12.1994 Centrum kupónovej privatizácie SR, vedúci informačného strediska

Členstvo v orgánoch medzinárodných inštitúcií a orgánoch EÚ a OECD:
- Medzinárodná banka pre hospodársku spoluprácu so sídlom v Moskve – člen Bankovej rady 2002 – 2010
- Medzinárodná investičná banka so sídlom v Moskve – člen Bankovej rady 2002 – 2010
- Rozvojová banka Rady Európy so sídlom v Paríži – člen Administratívnej rady 2006 – 2010
- Svetová banka – alternant guvernéra z pozície štátneho tajomníka MF SR
- Hospodársky a finančný výbor Rady ministrov financií EÚ – člen, 2006 – 2010
- Výbor OECD pre poisťovníctvo, Výbor OECD pre finančné trhy, Výbor OECD pre verejné rozpočty – člen, 2000 - 2003

Členstvo v orgánoch právnických osôb v SR:
- Štátny fond rozvoja bývania, predseda Správnej rady 2012 – 2016
- Slovenská agentúra pre cestovných ruch – predseda Správnej rady 2012 – 2016
- Sociálna poisťovňa – člen Dozornej rady 2007 – 2010
- Slovenská záručná a rozvojová banka – predseda Dozornej rady 2002 - 2010
- Úrad pre finančný trh - predseda Dozorného výboru 2003 – 2005
- Slovenská poisťovňa a.s. – predseda Dozornej rady 1999 – 2002
- Slovenská konsolidačná, a.s. – predseda Dozornej rady 2000 – 2006
- Pracovný výbor pre zavedenie eura vo verejnej správe – vedúci 2005 - doteraz
- Konsolidačná banka, š.p.ú. – člen Dozornej rady 1999 – 2002
- Eximbanka SR – člen Dozornej rady 1999 - 2000
 
Pedagogická činnosť:
- Ekonomická univerzita v Bratislave
- Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy Bratislava,
- Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
- výučba nasledovných predmetov: akroekonómia, mikroekonómia, Národohospodárska politika, Jednotný trh EÚ, Regionálna politika EÚ, Menové a fiškálne aspekty EÚ

Publikačná činnosť:
- autor publikácie „Európsky menový a fiškálny vývoj v kontexte Slovenska“, Bratislava, Sprint dva, 2011
- spoluautor učebnice „Hospodárska politika – vybrané kapitoly“, Bratislava, Sprint dva, 2012
- vedúci autorského kolektívu „Európske fondy v praxi“, Bratislava, Zastúpenie EK v SR, 2013

Iná činnosť:
- Výbor pre zavedenia eura vo verejnej správe, MF SR, 2008 - 2010
- Slovnaft Invest, i.s., a.s., Bratislava – odborný poradca 1996 - 1997
- špecializácia medzinárodný finančný manažment a verejné financie
- Finančný poradca podnikateľa – člen redakčnej rady 1995-1996