Ukončený projekt: Spájame vysoké školy s trhom práce
Projekt pripravený s odbornou a finančnou podporou firmy PosAm spol. s r.o.
 
 
 
Základné informácie o projekte  
 

Spolupráca: PosAm spol. s r.o.
Finančná podpora: PosAm spol. s r.o.
Trvanie projektu: 2011- november 2013 (ukončený)
Cieľ projektu: upriamiť pozornosť širokej i odbornej verejnosti na potrebu monitoringu uplatnenia absolventov v praxi ako nevyhnutnú podmienku budúceho skvalitnenia vysokého školstva
Manager projektu: Lucia Kleštincová (bývalá manažérka sekcie školstva a vzdelávania)
Mediálna kampaň: "Nemaj na saláme"
Facebook: "Nemám na saláme"
Brožúra na stiahnutie (rok 2013): "Kde sa vidíš o päť rokov? 2013"
Brožúra na stiahnutie (rok 2012): "Kde sa vidíš o päť rokov?"
Popis projektu : IHP v spolupráci s firmou PosAm spol. s r.o. pripravili projekt "Spájame vysoké školy s trhom práce".
Cieľom projektu je upriamiť pozornosť širokej i odbornej verejnosti na potrebu monitoringu uplatnenia absolventov v praxi ako nevyhnutnú podmienku budúceho skvalitnenia vysokého školstva.
Touto činnosťou sa snaží prispieť k znovuobnoveniu šancí pre slovenské talenty na perspektívny život vo svojej krajine, aby tí najlepší nemuseli odchádzať za lepšou kvalitou života do zahraničia. Mladým ľuďom má pomôcť lepšie sa rozhodnúť pre také štúdium, ktoré zvýši ich šance zaradiť sa medzi kandidátov, o ktorých sa zamestnávatelia bijú.

 
 
 
     
 
Analýzy, tlačové správy IHP
a iné materiály na stiahnutie
 

Čakanie na veľký tresk vo vysokom školstve
(11.10.2012, autor: Lucia Kleštincová, Copyright © IHP)

Násobne zvýšiť platy našim vynikajúcim učiteľom!
(12.09.2012, Autor: Lucia Kleštincová, Copyright © IHP)

TS IHP na tému: "Päť vecí, ktoré nesmú chýbať v reforme vysokého školstva"
(29.02.2012, Copyright © IHP, Lucia Kleštincová)

Analýza v oblasti školstva: Ako premeniť kvantitu na kvalitu?
(13.02.2012, Copyright © IHP, Lucia Kleštincová)

TS IHP na tému: "Politici o vysokých školách dnes a po voľbách"
(13.02.2012, Copyright © IHP, Lucia Kleštincová)

Archív analýz, tlačových správ IHP a iných materiálov projektu na stiahnutie

 
 
 
 
Aktuálne mediálne výstupy
 

Firmy už vedia, aké povolania budú potrebovať
(24.06.2013, Pravda, Daniela Balážová, za IHP: Lucia Kleštincová)

Povolanie učiteľa si vyberajú najslabší študenti gymnázií aj učni
(31.05.2013, aktuálne.sk, Stanislava Harkotová, za IHP: Lucia Kleštincová)

Učiteľstvo ako prvá kariérna voľba pre najlepších maturantov? Scifi
(29.05.2013, SME, autor: Lucia Kleštincová)

Odborné školy budú od septembra učiť po novom
(29.04.2013, Pravda, Daniela Balážová, za IHP: Lucia Kleštincová)

Učitelia svojou správou ukázali, že majú hlas. Zastúpenie v rade im ale nedali
(23.04.2013, aktuálne.sk, Stanislava Harkotová, za IHP: Lucia Kleštincová)

Žiakom, kam na strednú, radia výchovní poradcovia. Nie vždy majú potrebné informácie
(21.04.2013, aktuálne.sk, Stanislava Harkotová, za IHP: Lucia Kleštincová)

Archív mediálnych výstupov k projektu

 
 
 
 
Konferencie a eventy
 

L. Kleštincová na Education conference
(30.10.2012, Bratislava)

L. Kleštincová na stretnutí personalistov a špecialistov
(26.10.2012, Bratislava)

L. Kleštincová na konferencii "V4 Fórum inovatívneho učenia"
(25.-27.04.2012, Banská Bystrica)

L. Kleštincová vystúpila na seminári EURESu "Európa na dosah"
(17.04.2012, Nové Zámky)

Panelová diskusia: Kam sa bude uberať vzdelávanie na Slovensku?
(13.02.2011, Bratislava)

Okrúhly stôl k projektu: Spájame vysoké školy s  trhom práce
(25.10.2011, Bratislava)

IHP na najväčšom študentskom veľtrhu v SR AKADÉMIA© a VAPAC©
(04.-06.10.2011, Bratislava)

 
 
 
30.10.2012 / konferencia
L. Kleštincová na Education conference
 

Lucia Kleštincová moderovala na "Conference on the Future of Education in Slovakia" tretí panel pod názvom "What are the solutions of 2012: Year of Education Initiative?". Konferencia organizovaná 30. októbra 2012 Americkou obchodnou komorou na Slovensku sa uskutočnila pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaploviča, ktorý na konferencii vystúpil s úvodnou prezentáciou. Po ministrovi vystúpili aj títo rečníci: Branislav Ondruš (štátny tajomník Ministerstva práce), Branislav Kleskeň (prípravná komisia New Educational Foundation Slovakia), Kristiina Volmari (Fínska národná rada pre diskusiu vo vzdelávaní / Q&A).

Fotografie z tlačovej konferencie nájdete v sekcii Fotoarchív.

 
 
26.10.2012 / klubové stretnutie
L. Kleštincová na stretnutí personalistov a špecialistov
 

Lucia Kleštincová vystúpila s prezentáciou projektu "Spájame vysoké školy s trhom práce" na klubovom stretnutí personalistov a špecialistov organizovanom Združením pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov. Stretnutie sa uskutočnilo pod názvom "Spolupráca so školami v praxi" s cieľom odpovedať na otázky: Ako zvýšiť atraktivitu zamestnávateľa a záujem o študijný odbor? Ako zvýšiť atraktivitu zamestnávateľa a zabezpečiť, aby sa študenti učili to, čo potrebujú v praxi? Ako odhadnúť budúce potreby zamestnávateľa (demografický vývoj)?

Fotografie z tlačovej konferencie nájdete v sekcii Fotoarchív.

 
 
25.-27.04.2012 / medzinárodná konferencia
L. Kleštincová vystúpila na konferencii "V4 Fórum inovatívneho učenia"
 

Lucia Kleštincová vystúpila s prezentáciou projektu "Spájame vysoké školy s trhom práce" v úvodnom prezentačnom bloku medzinárodnej konferencie "V4 Fórum inovatívneho učenia" s podtitulom "Podnikavosť ako kľúčová kompetencia pre život". Konferencia sa konala v termíne 25.-27. apríla 2012 v Banskej Bystrici a jej cieľom bolo rozprávať sa a motivovať v tom, ako pripraviť mladých ľudí pre prax a ako v nich naštartovať proaktivitu. Organizátorom konferencie bolo občianske združenie Experiencia, v spolupráci s Fakultou humanitných vied Univerzity Mateja Bela, slovenským inštitútom mládeže - IUVENTA a so Združením pre riadenie a rozvoj ľudských zdrojov. Partnerskými vzdelávacími spoločnosťami z krajín V4 boli Project Outdoor Česká republika, Pressley Ridge z Maďarska a Adventure for Thought z Poľska. Konferenciu finančne podporil Medzinárodný Vyšehradský Fond.

 
 
17.04.2012 / medzinárodná konferencia
L. Kleštincová vystúpila na seminári EURESu "Európa na dosah"
 

Lucia Kleštincová vystúpila na seminári s názvom "Európa na dosah" organizovanom EURESom (Európske služby zamestnanosti) v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky, ktorý sa uskutočnil v Nových Zámkoch dňa 17. 4. 2012. Hlavnou cieľovou skupinou tejto aktivity boli výchovní poradcovia stredných škôl. Hlavným zámerom seminára bolo: predstaviť publiku služby siete EURES a ďalších významných európskych sietí resp. inštitúcií pôsobiacich na Slovensku ako napr. Euroguidance, Europe direct, SAIA, Iuventa, SAAIC, ICM, IOM a pod.; poskytnúť kvalifikované informácie o možnostiach ďalšieho štúdia, vzdelávania a práce v štátoch EÚ/EHP; oboznámiť výchovných poradcov s možnou participáciou na medzinárodných výmenných programoch pre študentov a na programoch celoživotného vzdelávania pre pedagógov; priblížiť aktuálne trendy na trhu práce vzhľadom na možnosti uplatnenia absolventov škôl podľa ich študijného a profesijného zamerania.

 
 
13.02.2012 / Panelová diskusia
Panelová diskusia a tlačová správa o vysokom školstve
 

13. februára 2012 zorganizoval IHP v rámci projektu "Spájame vysoké školy s trhom práce" ďalšiu zo série panelových diskusií pod názvom "Kam sa bude uberať vzdelávanie na Slovensku?" Predstavitelia parlamentných politických strán, štátnej správy, územnej samosprávy, akademickej obce a zamestnávateľov prezentovať svoje názory na nasledovné témy:
1. Aká je stratégia politických strán hľadať pri existujúcich zdrojoch optimálny balans kvantity a kvality vo vysokom školstve?
2. Zodpovedá počet študentov na rôznych stupňoch a odboroch štúdia potrebám a možnostiam našej ekonomiky?
3. Využívame objem peňazí v rezorte školstva na podanie maximálneho výkonu v príprave študentov pre prax?
Pre stiahnutie prezentácie predsedu Slovenskej rektorskej konferencie prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. kliknite sem.
Pre stiahnutie prezentácie Lucie Kleštincovej kliknite sem.
Pre stiahnutie tlačovej správy kliknite sem.
Pre stiahnutie analýzy IHP kliknite sem.
Pre vypočutie zvukového záznamu z panelovej diskusie kliknite sem.
Fotografie z tlačovej konferencie nájdete v sekcii Fotoarchív.

 
 
25.10.2011 / Okrúhly stôl:
Okrúhly stôl k projektu: Spájame vysoké školy s  trhom práce
 

Dnes sa všetci zhodnú v názore, že perspektíva slovenskej ekonomiky je v  jej orientácii na znalostnú spoločnosť, pretože vzdelanie, poznatky a inovácie dokážu vytvoriť nevyhnutný predpoklad pre udržateľný ekonomický rast, a tým pre trvalé zvyšovanie životnej úrovne občanov. Rovnako tak sa všetci zhodnú v názore, že Slovensko je krajinou, kde požiadavky praxe často nezodpovedajú odbornému profilu absolventov vysokých škôl, inými slovami, trh práce a študijné odbory vysokých škôl sa v  mnohých oblastiach rozchádzajú.
Prepojenie vysokého školstva s trhom práce je z  pohľadu vývoja ekonomiky a verejných financií kľúčovou témou. Je preto prirodzené, že Inštitút hospodárskej politiky (IHP) sa rozhodol uchopiť túto tému a preto pripravil samostatný projekt pod názvom "Spájame vysoké školy s trhom práce". Jeho zmyslom je pomenovať hlavné problémy tejto témy, diskutovať s odborníkmi a hľadať východiská. Za tým účelom IHP zorganizoval 25. októbra 2011 v hoteli Kempinski v Bratislave okrúhly stôl s názvom: "Ako prekonať  nesúlad ponuky vysokých škôl a dopytom na trhu práce". Podujatia sa zúčastnili zástupcovia verejnej správy, akademickej a študentskej obce a zamestnávateľov. Prístup mali aj predstavitelia mediálnej sféry. Po prezentácii analýzy tejto témy zo strany zástupcov IHP mali priestor všetci účastníci okrúhleho stola sa k  téme vyjadriť.
Pre stiahnutie prezentácie Lucie Kleštincovej "Ako prekonať  nesúlad ponuky vysokých škôl a dopytu na trhu práce?" kliknite sem.
Pre stiahnutie analýzy kliknite sem. Pre stiahnutie abstraktu z analýzy kliknite sem.
Pre stiahnutie tlačovej správy kliknite sem.
Fotografie z okrúhleho stola nájdete v sekcii Fotoarchív.

 
 
04.-06.10.2011 Bratislava / Veľtrh:
IHP vystavovalo na najväčšom študentskom veľtrhu v SR
 
Od roku 1997 sa každoročne v októbri uskutočňuje najväčší študentský veľtrh v Slovenskej republike pod názvom AKADÉMIA© a VAPAC©. Tento rok, presnejšie 04.-06. októbra, sa ho v bratislavskej SIBAMAC Aréne aktívne zúčastnil aj IHP. Záštitu nad podujatím prevzali ministri Eugen Jurzyca a Jozef Mihál.
Cieľovou skupinou, pre ktorú je veľtrh určený sú študenti a absolventi stredných a vysokých škôl. Veľtrh AKADÉMIA-VAPAC© počas svojej existencie získal medzi študentmi veľkú popularitu, čoho dôkazom je každoročná návštevnosť viac ako 10 000 študentov z celého Slovenska.
Na veľtrhu dostávajú priestor zamestnávatelia, sprostredkovateľské inštitúcie, ktoré hľadajú a ponúkajú mladým ľudí, najmä so stredoškolským alebo vysokoškolských vzdelaním. Ďalej je tu priestor pre inštitúcie prezentovať produkty určené pre mladých ľudí uvedenej vekovej kategórie.
IHP v spolupráci s firmou PosAm predstavili projekt "Nemaj na saláme", ktorý mladým ľuďom pomáha lepšie sa rozhodnúť pre také štúdium, ktoré zvýši ich šance zaradiť sa medzi kandidátov, o ktorých sa zamestnávatelia bijú.
Fotografie z veľtrhu nájdete v sekcii Fotoarchív.