18.6.2021 / Bratislava

S NAMI TO DÁŠ

To je názov nového projektu IHP v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Hlavnou aktivitou bude zlepšenie školskej úspešnosti žiakov prostredníctvom inovácií v oblasti podnikateľských zručností. Chceme sa pritom zamerať na zhruba 320 žiakov stredných škôl v menej rozvinutých regiónoch Slovenska a formou neformálne vzdelávania im priblížiť problematiku podnikania, ekonomického myslenia a finančnej gramotnosti. V ôsmych tematických cykloch chceme zábavnou formou otvoriť myseľ študentov ako napríklad prezentovať svoju fiktívnu firmu v sociálnych médiách. Študenti sa tiež budú môcť zahrať na volených zástupcov krajského zastupiteľstva a rozhodovať o verejných financiách pre obyvateľov. Tiež budú môcť si vyskúšať riadiť hotel alebo inú firmu, či spoločnosť z oblasti cestovného ruchu. Na svoje si príde aj téma ochrany klímy, či čo ďalej po skončení strednej školy. Máme na to 16 nasledujúcich mesiacov, teda obdobie do decembra 2022.

29.6.2021 / Bratislava

IHP pomohol 18 územným samosprávam zlepšiť ich rozpočtový proces

V júni 2021 sme ukončili odborné aktivity v rámci projektu „Informovanosť a participácia občanov v oblasti verejných financií na úrovni územnej samosprávy.  Tento dvojročný projekt, ktorý sme začali v apríli 2019, sme mohli uskutočniť vďaka finančnej podpore prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.

Pomohli sme tak 18 územným samosprávam zlepšiť proces participácie občanov na tvorbe ich rozpočtu a navrhnúť spôsoby, ako zvýšiť informovanosť obyvateľov, ktorí žijú na území týchto samospráv o používaní verejných zdrojov z rozpočtov územných samospráv.

„V prípade zvýšenia informovanosti občanov o tom, čo sa deje s ich verejnými zdrojmi sme vytvorili pilotné občianske rozpočty pre niektoré zo skúmaných územných samospráv, medzi nimi je aj Trenčiansky samosprávny kraj. Ľudia sa tak môžu v zrozumiteľnej forme dozvedieť o tom, na čo všetko a v akej výške používa vedenie kraja verejné zdroje na rôzne výdavkové politiky, ktoré majú byť určené občanom na území kraja, mesta, či obce.

16.04.2021 / Bratislava

Novela zákona o kybernetickej bezpečnosti má priniesť obmedzenie ekonomických slobôd firiem

Zákon, ktorý má zvýšiť kybernetickú bezpečnosť Slovenska môže poškodiť podnikateľské prostredie v krajine. Návrh zákona 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti sa navyše dostal do parlamentu bez prerokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR a Bezpečnostnej rady SR, čím neboli dodržané Legislatívne pravidlá vlády SR.

Kompletnú tlačovú správu nájdete tu.

20.01.2021 / Bratislava

SMART samosprávy v novej pokrízovej ére

Človek ako mysliaca bytosť sa neuspokojuje len s prežívaním v už existujúcom svete, chce sa rozvíjať, objavovať nové. Preto prichádzame s novými myšlienkami, nápadmi. Z niektorých sa stanú inovácie, iné upadnú do zabudnutia a občas si musia počkať na iné pomery. Inovácie hýbu svetom, netýkajú sa len priemyslu, ale aj služieb, a teda vrátane tých verejných.

Dokument na stiahnutie

15.12.2020 / Bratislava

Automatizácia v priemysle ako cesta k stabilizácii po kríze?

Spoločnosť prechádza pravidelne určitými cyklami zmien, ale aj rozvoja, pričom tieto prinášajú so sebou svoje výhody aj nevýhody. Už jednotlivé vlny priemyselnej revolúcie priniesli so sebou na jednej strane úspory, či zvýšenú efektivitu, avšak na strane druhej aj stratu istoty, zmeny, ktorým sa bolo potrebné prispôsobiť.

Dokument na stiahnutie

13.05.2020 / Bratislava

Rokovanie IHP s predstaviteľmi MF SR o OBS 2019

Riaditeľ IHP František Palko a hlavný analytik IHP Marián Kováč na pôde Ministerstva financií SR rokovali o záveroch hodnotenia transparentnosti a participatívnosti rozpočtu verejnej správy SR za rok 2019. Zaoberali sa problematikou prípravy tvorby tzv. občianskeho rozpočtu a opätovným spustením polročného hodnotenia verejných financií pre verejnosť. Dohodli sa na pokračovaní vzájomnej spolupráce.

12.05.2020 / Bratislava

Rokovanie IHP s predstaviteľmi NKÚ SR o OBS 2029

Riaditeľ IHP František Palko na pôde Najvyššieho kontrolného úradu SR rokoval s Ľubomírom Andrássym, generálnym riaditeľom kancelárie predsedu NKÚ SR a Janou Juriovou, riaditeľkou analytického odboru sekcie stratégie NKÚ SR o záveroch hodnotenia transparentnosti a participatívnosti rozpočtu verejnej správy SR za rok 2019. Obe strany sa zhodli na potrebe skvalitňovať programové rozpočtovanie v rozpočtovom procese, ako aj na účelnosti pokračovať v procese záväznosti výdavkových stropov pre strednodobé rozpočtové obdobie. IHP a NKÚ sa dohodli na prehĺbení vzájomnej spolupráce, pričom NKÚ SR deklaroval záujem a vôľu pokračovať vo zvyšovaní úrovne skvalitnenia hodnotenia rozpočtového procesu.

29.04.2020 / Open Budget Survey 2019

Slovensko zaostáva za priemerom krajín OECD v transparentnosti rozpočtu

Medzinárodná organizácia International Budget Partnership (IBP) 29. apríla zverejnila hodnotenie transparentnosti a otvorenosti verejných financií za rok 2019 pre 117 zúčastnených krajín sveta vrátane Slovenska v rámci Open Budget Survey (OBS) na báze rozpočtových dokumentov, ktoré boli verejné do 31. decembra 2018. Výsledok medzinárodného hodnotenia potvrdil pozíciu Slovenska, ktoré sa ocitlo pod priemerom OECD vo všetkých troch skúmaných oblastiach, a to v transparentnosti rozpočtu, participácii verejnosti na jeho tvorbe a tiež aj v oblasti kontroly a dohľadu nad rozpočtovaním.

Na stiahnutie:
OBI Slovensko 2019
Tlačová správa OBI

14.02.2020 / OECD – Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

K postaveniu a činnosti Rade pre rozpočtovú zodpovednosť sa pre OECD vyjadril aj šéf IHP

OECD v roku 2019 začala hodnotiť postavenie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť na Slovensku (Rada) z hľadiska nezávislosti, postavenia a činnosti. Riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky František Palko bol jedným z domácich zástupcov ekonomických tink-tankov, s ktorými diskutovali experti misie OECD o Rade. 14. februára 2020 informovala misia OECD o svojej záverečnej správ. Vyzvala na vyššiu proaktívnosť Rady a zlepšenie informovania verejnosti o svojej činnosti a skonštatovala, že ani po polroku nie je zvolený jej nový predseda, pričom súčasnému predsedovi Ivanovi Šrámkovi už mal niekoľko mesiacov skončiť mandát.

09.12.2019 / IHP bude spolupracovať

IHP bude spolupracovať so Štátnym pedagogickým ústav pri zvyšovaní finančnej gramotnosti pedagógov a odborných zamestnancov

Inštitút hospodárskej politiky (IHP) a Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) uzavreli ešte koncom októbra tohto roka memorandum o spolupráci v oblasti obsahu vzdelávania s dôrazom na finančnú gramotnosť. Predmetom memoranda je predovšetkým vzájomná odborná podpora a výskumná činnosť ako aj podpora mobilít IHP a ŠPÚ. Formou spolupráce oboch inštitúcii bude hlavne zdieľanie dostupných odborných materiálov, vzájomné poskytovanie informácií, konzultácií, expertízy v témach obsahu štátnych vzdelávacích programov. Spolupráca bude prebiehať aj prostredníctvom výmeny skúseností príkladov dobrej praxe v oblasti odbornej prípravy a vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov a tiež formou tvorby odborných výstupov zo spoločných úloh a vyhodnocovania výsledkov vzájomnej spolupráce

28.11.2019 / 10 rokov činnosti IHP

História 10 rokov činnosti IHP je základom pre nové výzvy

V týchto dňoch si Inštitút hospodárskej politiky, n.o. pripomína 10. výročie svojho vzniku. Práve v tomto čase, avšak v roku 2009 sme so svojimi kolegami začali pripravovať prvé projekty, ktoré odštartovali činnosť IHP začiatkom nasledujúceho roku. Vstúpili sme na pôdu, kde už boli etablované ekonomické think-tanky, ktoré mali svoje finančné zázemie. My sme sa rozhodli ísť cestou financovania činnosti len z projektov a zo zakladateľských zdrojov, pretože chceli sme byť absolútne nezávislí, čo sa nám aj podarilo.

Kompletnú tlačovú správu nájdete tu.

14.05.2019 / stretnutie so samosprávami

Stretnutie s predstaviteľmi samospráv TSK

V rámci projektu IHP „Informovanosť a participácia občanov v oblasti verejných financií na úrovni územnej samosprávy“ prebehlo na sídle VÚC v Trenčíne brainstormingové stretnutie so zastupcami územných samospráv o stanovení SMART ukazovateľov pri strategickom plánovaní a strednodobom rozpočtovaní.

Fotodokumentáciu zo stretnutia nájdete v sekcií fotoarchív.

02.05.2019 / tlačová konferencia

Tlačová konferencia a tlačová správa TSK a IHP

Vo štvrtok 2. mája sa v Trenčíne konala spoločná tlačová konferencia IHP a VÚC Trenčín o predstavení projektu Informovanosť a participácia občanov v oblasti verejných financií na úrovni územnej samosprávy.

Projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu – operačný program Efektívna verejná správa.

Kompletnú tlačovú správu nájdete tu.

Fotodokumentáciu z tlačovej besedy nájdete v sekcií fotoarchív.

25.04.2019 / prednáška riaditeľa IHP

Prednáška riaditeľa IHP na Finančnej univerzite vlády Ruskej federácie

25. apríla 2019 sa na moskovskej Finančnej univerzite vlády Ruskej federácie uskutočnila prednáška riaditeľa IHP Františka Palka. Prednáška na tému „Zhodnotenie zavedenia programového rozpočtovania na Slovensku a o medzinárodných skúsenostiach v tejto oblasti“ sa uskutočnila pri príležitosti osláv 100. výročia jej založenia.

Fotodokumentáciu z akcie nájdete v sekcii Fotoarchív.

16.04.2019 / pracovné stretnutie projektového tímu

Prvé pracovné stretnutie projektového tímu k novému projektu IHP

16. apríla 2019 sa v Bratislave uskutočnilo prvé stretnutie pracovného tímu IHP k projektu s názvom „Informovanosť a participácia občanov v oblasti verejných financií na úrovni územnej samosprávy“. Je to projekt, ktorého ciele môže IHP napĺňať vďaka finančnej podpore prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.
Cieľom projektu je zlepšiť metodický základ pre tvorbu a napĺňanie rozpočtu s účasťou občanov a zlepšiť úroveň informovania občanov o používaní verejných zdrojov z rozpočtov územných samospráv. Snahou projektového tímu IHP je pomôcť 18 subjektom územnej samosprávy, z toho trom vyšším územným celkom v implementácii metód rozpočtového procesu, ktoré sú dnes v krajinách EÚ a OECD veľmi aktuálne. Spoločným menovateľom týchto trendov je zvýšenie informovanosti občanov o celom kolobehu tvorby rozpočtu a jeho využívania a tiež rozvíjanie participácie občanov pri jeho tvorbe.

Fotodokumentáciu z akcie nájdete v sekcii Fotoarchív.

11.04.2019 / tlačová konferencia

Tlačová konferencia IHP

Inštitút hospodárskej politiky, n.o. uspriadal 11. apríla 2019 v Hoteli Roset v Bratislave tlačovú konferenciu, ktorej predmetom bol prieskum na tému: „Exkluzívny prieskum preferencií slovenských zákazníkov pri výbere mobilných služieb“.

Prezentácia z tlačovej konferencie.

Tlačovú správu nájdete tu.

Fotodokumentáciu z akcie nájdete v sekcii Fotoarchív.

24.01.2018 / workshop

Riaditeľ IHP na školiacom workshope Open Budget Survey

Riaditeľ IHP František Palko sa v januári 2019 zúčastnil celosvetového stretnutia lokálnych partnerov medzinárodnej organizácie International Budget Partnership. Táto organizácia spolupracuje so 117 krajinami sveta s cieľom hodnotiť transparentnosť a zodpovednosť verejných rozpočtov.

Počas svojho pobytu v hlavnom meste USA sa riaditeľ IHP stretol na Slovenskej ambasáde s veľvyslancom SR v USA Ivanom Korčokom.

Fotodokumentáciu z akcie nájdete v sekcii Fotoarchív.

08.11.2018 / prednáška

Prednáška riaditeľa IHP na Tajik State Financial Economy University

Riaditeľ IHP František Palko sa v rámci svojho pracovného pobytu v Tadžikistane nezabúda venovať ani prednáškovej činnosti. Začiatkom novembra vystúpil v Dušanbe pred auditóriom Tajik State Financial Economy University s prednáškou na tému „Main charakteristics of the budget process“ o osobitostiach strednodobého rozpočtovania Tadžikistanu v porovnaní s medzinárodnou praxou.

Fotodokumentáciu z akcie nájdete v sekcii Fotoarchív.

10.12.2018 / tlačová správa

TS ku schváleniu osobitného odvodu z obratu obchodných reťazcov

Inštitút hospodárskej politiky, n.o. (IHP) považuje odvod z obratu obchodných reťazcov, ktorý schválil parlament na svojej tohtoročnej decembrovej schôdzi za veľmi zlú správu pre slovenských spotrebiteľov ako aj pre podnikateľské prostredie. Rozhodnutie posilniť príjmovú a následne výdavkovú stránku rozpočtu verejnej správy prostredníctvom nesystémového odvodu deformuje daňový systém, zavádza ďalšiu byrokraciu podnikania a verejnej správy a poškodzuje tiež spotrebiteľov, ktorí v konečnom dôsledku budú musieť tento odvod zaplatiť v cene potravinárskych tovarov.

Tento dodatočný odvod pre potravinárske obchodné reťazce vyvolá tiež zvýšenú administratívnu náročnosť pre daňové orgány, ktoré budú kontrolovať, či tieto podnikateľské subjekty uhrádzajú odvod zo svojho obratu, ako aj to, či ho odvádzajú v správnej výške. Za porušenie povinností budú daňové orgány obchodné reťazce pokutovať v rámci správneho konania.

Okrem spomínaných negatívnych dopadov na podnikateľské prostredie a na spotrebiteľov, vytvára rozhodnutie parlamentu dodatočne zdaňovať vybrané podnikateľské subjekty nebezpečný precedens pri tvorbe rozpočtu na ďalšie obdobia. „Politici týmto rozhodnutím môžu byť v budúcnosti posmelení v hľadaní nesystémových odvodov podnikateľov, z ktorých budú chcieť financovať ďalšie rozpočtové oblasti,“ upozorňuje František Palko, riaditeľ IHP.

Link na stiahnutie tlačovej správy vo formáte pdf.

11.02.2020 / komentár

Premiér si urobil z rozpočtu stranícku samoobsluhu

Volebná kampaň graduje a vládne strany SMER-SD a SNS sa rozhodli preraziť dno populizmu na úkor rozpočtovej zodpovednosti. Premiér Peter Pellegrini odhodil všetky zábrany a v predvečer volieb ohlásil útok na verejné financie, aby prilákal čo najviac voličov z regiónov. Chce, aby v posledné hodiny pred voľbami parlament schválil vládny návrh o vyplatení 13. dôchodku a o zdvojnásobení rodinných prídavkov. Účet tohto jeho rozmaru nás bude stáť zhruba 800 miliónov euro ročne. Toto ťaženie na voličov sa nedá vysvetliť inak ako posledným zúfalým pokusom získať viac percent vo voľbách. Tak vážne veci sa predsa na vláde schvaľujú v čase, keď sa pripravuje rozpočet a diskutuje sa s Ministerstvom financií SR.

Link na celý komentár v blogovej sekcii sme.sk.

07.01.2019 / komentár

Rozpočet odštartoval preteky o najpopulistickejší daňový prísľub

Podpisy troch najvyšších ústavných činiteľov na schválenom rozpočte na nový rok ešte nestačili uschnúť a už sa začali najvyšší politickí predstavitelia predbiehať v zvestiach o uvažovaných daňových úpravách.

Tie by mali, na prvé počutie, znamenať viac peňazí pre ľudí. Ako prvý odštartoval preteky o daňových prísľuboch predseda parlamentu, ktorý avizoval, že jeho strana má v talóne ekonomický reformný program. Má znamenať zníženie daní z príjmov na 15% oproti súčasným 19% a sociálne istoty dôchodcom. Predseda vlády spolu s ministrom financií pár dní na to oznámili, že už v roku 2019 otvoria vážnu diskusiu o znížení daňového zaťaženia pre nízkopríjmové skupiny tak, aby nové pravidlá mohli platiť už pre daňový rok 2019. Zrejme, čím viac sa budeme blížiť k voľbám, tým hlasnejšie a častejšie budeme počuť o návrhoch politických strán o prísľuboch, ktoré budú musieť byť kompenzované…

Link na celý komentár v blogovej sekcii sme.sk.

29.12.2018 / komentár

Aj desať rokov po vstupe do eurozóny máme pred sebou ťažké úlohy

„Gratulujem Vám, Slováci, ste pre Európu úspechom“. Týmito slovami okomentoval vtedajší prezident Európskej centrálnej banky Jean Claude Trichet vstup Slovenska do eurozóny osem dní po tom, čo sme prijali spoločnú európsku menu.

Odvtedy uplynulo už 10 rokov a dnes považujeme euro v našej peňaženke za niečo prirodzené a samozrejmé. Myslím si, že stojí za to sa pristaviť pri výroku vtedajšieho šéfa európskej banky bánk. Zvlášť dnes v rozhádanompolitickom prostredí je dobré si pripomenúť, že v kľúčovom čase našej novodobej histórie bola v otázke eura naša spoločnosť jednotná, naprieč politického spektra. Za jedno boli aj odbory, zamestnávatelia i územné samosprávy, ako aj finančný a podnikový sektor.

Rozhodnutie prijať euro a úprimné úsilie ho dosiahnuť, bola využitá a nepremárnená…

Link na celý komentár v blogovej sekcii sme.sk.

05.12.2018 / komentár

Vyrovnaný rozpočet v budúcom roku nestačí

Parlament dnes schválil rozpočet na ďalšie trojročné obdobie. Rok 2019 má byť rokom, kedy Slovensko prvýkrát v bežnom roku minie toľko, koľko zarobí. Vyrovnaný rozpočet sa má stať od budúceho roka skutočnosťou.

Schválený rozpočet na budúci rok možno charakterizovať jednoducho ako „našponovaný“. Bude nevyhnutné mesiac po mesiaci veľmi podrobne sledovať jeho plnenie a obrazne povedané ešte v čase pred naplnením jednotlivých rizík použiť pripravené opatrenia na ich elimináciu alebo prinajmenšom zmiernenie. O rizikách budúcoročného rozpočtu hovorí nielen Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ale aj Európska komisia. Líšia sa akurát v odhadoch týchto rizík v rozpätí zhruba 500 mil. euro. Ak by sa riziká, ktoré napríklad Rada pre rozpočtovú zodpovednosť predpokladá, mohol by rozpočet na rok 2019 skončiť v deficite na úrovni 0,7% HDP …

Link na celý komentár v blogovej sekcii sme.sk.

19.11.2018 / komentár

Pánmi v zdravotníctve sú naďalej farmaceutické firmy

Minulý týždeň potvrdil už niekoľkoročný fakt, že ten, kto naozaj drží taktovku v ruke nad slovenským zdravotníctvom nie je vláda, či rezortné ministerstvo, ale farmaceutické spoločnosti. Revízia úhrad cien za lieky totiž nebude.

Toto vyhlásenie ministerky zdravotníctva prišlo deň po tom, čo Ministerstvo financií SR na svojom webe zverejnilo správu o revízii výdavkov v oblasti zdravotníctva, kde ráta s úpravou cien za lieky, ktorá mala prebehnúť v praxi už v roku 2019. Ministerstvo financií na svojej webovej stránke ešte aj dnes považuje toto opatrenie, ktoré sa neuskutoční za „najväčšie nové opatrenie v revízii výdavkov“. S týmto významným opatrením ráta aj v návrhu rozpočtu na nasledujúce tri roky, ktoré schválila vláda len nedávno, ale aj v návrhu rozpočtu Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Podľa oficiálnych vládnych dokumentov, vrátane spomínaných rozpočtových návrhov, rozhodnutie revidovať …

Link na celý komentár v blogovej sekcii sme.sk.

18.04.2018 / poďakovanie rektora

Oficiálne poďakovanie rektora Tadžickej štátnej finančno-ekonomickej university riaditeľovi IHP Františkovi Palkovi

Po skončení prednášky na tému: „Improvement the investment budgeting“ sa dostalo riaditeľovi IHP milého oficiálneho poďakovania od rektora Tadžickej štátnej finančno-ekonomickej university za zvyšovanie vzdelanostnej úrovne akademického stavu univerzity v téme: „Verejné financie“.

Fotodokumentáciu z prednášok nájdete v sekcií fotoarchív.

4.-18.04.2018 / prednášky

3 prednášky riaditeľa IHP na Finančno-ekonomickom inštitúte Tadžikistanu v Dushanbe

Počas apríla bude mať riaditeľ IHP František Palko 3 prednášky na Finančno-ekonomickom inštitúte Tadžikistanu v Dushanbe.

Témy prednášok: Medium-term Expenditure Framework (MTEF) and program budgeting framework Investment budgeting in Tajikistan.
Fotodokumentáciu z prednášok nájdete v sekcií fotoarchív.