JUDr., Ing. František Palko, PhD.
riaditeľ

František Palko pôsobí viac ako 20 rokov v oblasti verejnej správy so zameraním hlavne na problematiku verejných financií. Dlhé roky pôsobil vo vysokých pozíciách na Ministerstve financií SR a Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Pôsobil tiež v Tadžikistane, kde sa podieľal na poradenstve pre Ministerstvo financií Tadžickej republiky v oblasti reformy rozpočtového procesu. Počas svojho pôsobenia pôsobil aj v akademickej sfére, prednáša na slovenských aj zahraničných univerzitách. Vyštudoval ekonómiu a právo. Absolvoval tiež študijné pobyty v Spojených štátoch amerických a Južnej Kórei. Je autorom a spoluautorom knižných odborných publikácií.

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD.
koordinátor odborných aktivít

V rokoch 2006 až 2010 pôsobil na poste štátneho tajomníka MŠ pre vedu a techniku. Podieľal sa na formovaní dlhodobého zámeru štátnej vednej a technickej politiky, viacerých novelách zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a príprave návrhu zákona pre poskytovanie stimulov vo výskume a vývoji. V rokoch 2005 až 2013 pôsobil ako poslanec TSK a podpredseda komisie pre regionálny rozvoj, medzinárodnú spoluprácu a cestovný ruch v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. Od roku 2013 zastáva funkciu rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Od roku 2015 post predsedu združenia Regiónu Biele Karpaty, a tiež člena Spoločného monitorovacieho výboru programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. V roku 2017 bol zvolený za poslanca Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja a predsedu Komisie pre rozpočet, financie a investície. Pedagogickú, vedeckú a publikačnú činnosť orientuje na problematiku hospodárskej politiky a verejnej správy, regionálnej ekonomiky a politiky, sociálneho a ekonomického rozvoja regiónov. Je autorom, resp. spoluautorom viacerých monografií, vysokoškolských učebníc, publikuje v domácich a zahraničných recenzovaných a indexovaných časopisoch.

PhDr. Silvia Matúšová, PhD.
senior expert

V rokoch 2007-2010 pracovala na ministerstve financií ako riaditeľka jednotky implementácie projektov financovaných z prechodného fondu EÚ. Pôsobila ako EU expert v oblasti predvstupovej prípravy vybraných krajín Západného Balkánu. Od roku 2011 je vysokoškolským pedagógom so zameraním na verejnú správu. Pedagogickú, výskumnú a publikačnú činnosť orientuje na vzdelávanie a manažment vzdelávania vo verejnej správe.

Peter Oravec
člen správnej rady

Peter Oravec absolvoval štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave, Fakulte podnikového manažmentu. Počas svojej doterajšej profesionálnej kariéry sa zaoberal oblasťou financií v rámci verejného aj súkromného sektora. V rokoch 2012 až 2017 bol členom projektového tímu Reformy štátnej správy pod gesciou Ministerstva vnútra SR. Pôsobil aj vo významných audítorských spoločnostiach. Je členom Správnej rady IHP, n.o.

Ing. Alena Šranková
expert

Alena Šranková je absolventkou Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Má dlhoročné skúsenosti v manažmente projektov v oblasti verejných financií v domácom a v medzinárodnom prostredí. V rokoch 2002 -2006 bola členkou projektového tímu Reformy riadenia verejných financií na Ministerstve financií SR. V rokoch 2009 – 2018 pracovala pre Rozvojový program OSN ako manažérka programu Verejné financie pre rozvoj, ktorý podporuje zdieľanie skúseností Slovenska s krajinami východnej Európy a západného Balkánu.   V súčasnosti sa odborne venuje aj téme rozvoja sociálneho podnikania na Slovensku.