Podporte nás

Ďakujeme, že ste navštívili aj túto podstránku. Uchádzame sa o vašu podporu, pretože aj Váš príspevok nám pomôže naďalej realizovať naše aktivity.

Spôsoby finančnej podpory:

I. Finančným darom

Ak sú Vám blízke naše ciele, na ktorých stojí naša práca a vážite si spoločensky prospešné aktivity, ktoré vyvíjame v súlade s naším poslaním, môžete podporiť našu činnosť poukázaním finančného daru na účet nášej neziskovej organizácie. Svojím finančným príspevkom môžete podporiť IHP ako celok, alebo môžete podporiť konkrétny projekt, či aktivitu. Takýto dar nám môžete poukázať po celý rok.

Údaje na vyplnenie poštovej poukážky (typ R):
– Tatra banka – kód banky 1100
– číslo účtu: 292 384 3021
– konštantný symbol: 3558
– variabilný symbol: nemusíte uvádzať
– adresa organizácie: Inštitút hospodárskej politiky,- sídlo: Kresánkova 8, 841 05 Bratislava, Slovenská republika
– správa pre adresáta: dobrovoľný príspevok na činnosť

II. poukázaním 2% z dane z príjmu

Táto forma podpory je možná najneskôr do 31. marca (fyzické a právnické osoby), resp. 30. apríla (zamestnanci a zamestnankyne) príslušného roku.
Poukázanie 2 % z dane z príjmu je výhodné pre obe strany. Umožňuje darcom poskytnúť jedenkrát do roka finančný dar niektorej neziskovej organizácii, a to bez vynaloženia vlastných finančných prostriedkov. Darcom môže byť každá fyzická a právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike – zamestnanec/zamestnankyňa, živnostník/živnostníčka, firma.
Darca poukáže 2 % zo zaplatenej dane z príjmu na podporu vybranej neziskovej organizácie. Vyplnením príslušných údajov v daňovom tlačive tak rozhodne o priamom využití tejto finančnej čiastky (inak určenej do príjmov štátneho rozpočtu) na verejnoprospešné aktivity, ktoré sú jej blízke. Po zaplatení dane prevedie daňový úrad príslušnú čiastku na účet prijímateľskej organizácie.
Viac informácií o poukázaní 2 % z dane nájdete na špecializovanej webovej stránke www.rozhodni.sk

Naše údaje potrebné na vyplnenie formulárov:
– názov organizácie: Inštitút hospodárskej politiky
– sídlo: Kresánkova 8, 841 05 Bratislava, Slovenská republika
– právna forma: nezisková organizácia
– IČO: 42166802

Ďakujeme Vám za podporu.